През 2014 г. са разкрити 33 нови социални услуги за деца

Правителството одобри годишния дооклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето. В него се откроява постигнатият напредък по отношение на социалните услуги за деца. През миналата година са разкрити 33 нови социални услуги, а общият брой на действащите социални услуги за деца и семейства в края на 2014 г. е бил 401.

Програмата за 2014 г. включваше дейности, насочени приоритетно към развитие и популяризиране на услуги за деца и семейства, към превенция и борба с проявите на насилие срещу децата, към повишаване гарантирането на правата на децата в уязвимо положение и към закрила правото на всички деца на живот и развитие.

Резултатите от реализирането на програмата са подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства, включително чрез осигуряване на правото на децата да израстват в семейна среда. Повишава се и информираността по отношение на рискове за децата, провеждат се кампании за безопасност на децата, констатирано е подобряване на достъпа до образование, превенция на рисковете от насилие и злоупотреба и осигуряване на защита на децата.

Бригаден генерал Пламен Атанасов е предложен за заместник-началник на отбраната

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на бригаден генерал Пламен Атанасов като началник на щаба на Сухопътните войски, за назначаването му за заместник-началник на отбраната и удостояването му със звание генерал-майор.

Правителството предлага и други промени сред висшите длъжности в Българската армия:

бригаден генерал Михаил Попов да бъде освободен като командир на 68-ма бригада „Специални сили” и да бъде назначен за заместник-командир на Сухопътните войски;

капитан І ранг Коста Андреев да бъде назначен за заместник-командир на ВМС и удостоен със звание комодор;

полк. Груди Ангелов да бъде назначен за командир на 61-ва механизирана бригада и да бъде удостоен със звание бригаден генерал;

полк. Явор Матеев да бъде назначен за командир на 68-ма бригада „Специални сили” и да бъде удостоен със звание бригаден генерал.

Министерският съвет предлага също генерал-майор Марин Начев да бъде освободен като национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, считано от 1 декември т. г., поради изтичане на мандата му. Предлага се постът да бъде зает от настоящия директор на дирекция „Операции и подготовка” в Щаба на отбраната комодор Кирил Михайлов.

Осигурява се допълнителна екипировка и оборудване за гранично-полицейските наряди

Правителството одобри промени в ПМС №140/2015, с което са одобрени средствата за финансиране на мерки за приемане на страната ни в Шенгенското пространство. С промените от плана отпадат две дейности и с освободените от тях средства се осигуряват нови три.

Завършването на изграждането и предстоящото въвеждане в граничното наблюдение на интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница (от 20-и граничен репер на р. Марица до устието на р. Резовска) отпада необходимостта от закупуване на прожекторни станции и генератори. Средствата – общо 200 000 лв., се насочват за закупуване на подходяща екипировка и индивидуално оборудване на гранично-полицейските наряди и за оборудване на служебните автомобили, включени в граничното наблюдение.

84 деца ще получат персонални пенсии

84 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 103,64 лв. месечно, реши правителството.

Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 ноември 2015 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 41 семейства, останали в затруднено финансово положение след загубата на единия или двамата родители.

Почивен комплекс „Мальовица“ в с. Кранево се предлага за приватизация

Правителството прие решение за приватизация на почивен комплекс „Мальовица“. Имотът – частна държавна собственост, се намира в с. Кранево, община Балчик. Почивната база е поддържана от Министерството на финансите до 2000 г., след което е отдавана под наем.

Комплексът, който включва хотелска част и обслужващ блок, е построен през 70-те години на миналия век. Хотелската част разполага с около 180 легла – 77 двойни стаи и седем апартамента. Сградите се нуждаят от цялостен ремонт. Според предварителните разчети средствата, необходими за цялостното реновиране на комплекса, възлизат на над 4 млн. лв., което се оценява на необосновано високо разходване на публични средства.

Община Варна ще участва в развитието на шест археологически обекта

Министерският съвет предостави държавни имоти на общините Правец и Варна.

Община Варна получава правото на управление за срок от 10 години върху шест имота със статут на археологически недвижими културни ценности. Това са терен от 291 дка в местността „Аладжа манастир”, Римските терми на Одесос, Римската баня, Епископска базилика на Одесос, Варненският енеолитен некропол и Княжеският манастир. С предоставянето им на общината ще е възможно опазването на разкритите археологически ценности, ускоряването на проекти за тяхното експониране и социализация и организиране на културни събития на открито.

Имотът, който ще ползва община Правец, се намира в местността „Черковище” край с. Разлив и е с площ от 6,7 дка, застроен с едноетажна сграда. Местната власт ще го използва за изграждане на база за изнесени занимания и предоставяне на алтернативни методи за работа с деца в риск, живеещи в социалните домове на територията на общината, за деца в неравностойно положение, за деца и младежи със специални образователни потребности.

Кабинетът даде разрешение в полза на частно лице – Наско Костадинов, да бъде учредено право на прокарване върху имот на Министерството на земеделието и храните в землището на с. Ивайло, община Пазарджик. Правото на прокарване е за електропровод, който има за цел да присъедини селскостопански имот към жилищна сграда. Таксата, която следва да бъде заплатена за това, е в размер на 1073 лв.

Министерският съвет прие разпореждане за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост и за апортирането му в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД – София. С апортирането на имота – офис на ул. „Алабин“ №38 в София, се създават условия за осъществяване на дейността на новата компания.

С три други решения правителството промени статута на държавни имоти. От частна в публична държавна собственост беше преобразуван ползван от дирекция „Инспекция по труда” в Плевен офис в административната сграда на ул. „Ал. Стамболийски” №1 в града. Терен от 6,7 дка с построения в него санаториум в местността „Манастира” край с. Елешница беше отнет от ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и обявен за частна държавна собственост. Имотът е с отпаднала необходимост за агенцията.

От Министерството на отбраната беше отнето правото на управление върху три имота и статутът им беше променен в частна държавна собственост. Терените с обща площ 41 дка и 36 сгради се намират край с. Гурмазово в община Божурище.

За Министерството на отбраната и Българската армия е отпаднала необходимостта от ползването им, а като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия по реда на Закона за държавна собственост.

Пътят Катунци-Чучулигово-Кулата става част от републиканската мрежа

Правителството прие решение за промяна на статута на 2,2-километровия пътен участък Катунци-Чучулигово/Чучулигово-Кулата от публична общинска на публична държавна собственост и да го включи в списъка на републиканската пътна мрежа.

След въвеждането в експлоатация на Лот 4 от автомагистрала „Струма” функциите по обслужване на движението по тази отсечка ще бъдат изцяло променени. Предвижда се тя да бъде използвана и като алтернативен маршрут за движението на пътни превозни средства при извършване на евентуални ремонтни действия или при аварии по автомагистралата. Това ще доведе до привличането на допълнителен трафик, което поражда необходимост от поддържането на пътя в добро експлоатационно състояние.

Промяната на собствеността ще даде възможност на България да кандидатства за отпускане на средства по оперативните програми на Европейския съюз за рехабилитация и модернизация на пътя.

За ратификация е предложен Меморандумът за институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира подписания през ноември 2013 г. Меморандум за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа.

България развива активно регионално сътрудничество по линия на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа. Страната ни е сред държавите-основателки на Инициативата през 2000 г. и винаги е подкрепяла общите усилия за превръщането й в ефективен механизъм за повишаване стабилността в региона посредством координиране на усилията за изграждане на способности за ефективно управление при извънредни ситуации и намаляване на риска от бедствия.

Инициативата има за цел да подпомогне разработването и ефективното функциониране на съгласувана регионална стратегия за поддържане на готовност за реагиране при бедствия, както и стратегия за недопускане на бедствия, чрез обединяване на усилията на международно и национално ниво при пълноценно участие на страните от региона. За тази цел единадесетте страни-членки заседават два пъти годишно. На тези регионални срещи се вземат решения по въпроси от общ интерес относно задачите и бъдещите съвместни дейности на базата на актуалните потребности и потенциал на страните.

Основният правен документ за функционирането на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в ЮИЕ е Меморандумът за разбирателство относно Институционалната рамка на DPPI SEE. Срокът на действие на международния договор изтече в края на 2013 г. и страните-членки подписаха нов Меморандум за разбирателство, което гарантира съществуването и функционирането на Инициативата и след 1 януари 2014 г. Годишната вноска на всяка страна-членка е 25 000 евро.

България се присъединява към споразумението за Център Север-Юг

Правителството одобри присъединяването на България към Разширеното частично споразумение Европейски център за глобална взаимозависимост и солидарност на Съвета на Европа – Център Север-Юг.

Центърът Север-Юг започва да функционира през 1990 г. Замисълът е да представя „гласа на Юга“ в Съвета на Европа и да утвърждава ценностите на демокрацията и правата на човека в съседните на СЕ региони.

Центърът представлява платформа за структурирано сътрудничество с участието на правителствата, парламентите, местните и регионални власти и гражданското общество и се управлява на основата на това четиристранно партньорство. Приоритетните му програми и проекти са в областите на глобалното образование, младежта, жените и междукултурния диалог, а в географски аспект усилията му са насочени предимно към страните от Южното Средиземноморие.

С оглед предстоящото председателство на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа, присъединяването ще повиши авторитета и влиянието на страната ни по въпросите, свързани с дейността на Центъра.

България и Монголия ще направят преглед на двустранните международни договори

Министерският съвет одобри проект на междуправителствен Протокол на България и Монголия за инвертаризация на международните договори, сключени между двете страни.

Целта на процеса е да се внесе яснота в договорно-правната база, регламентираща отношенията между двете страни, чрез постигане на взаимно съгласие за запазване или промяна на правния статут на действащите договори. Очакваният резултат е да се допринесе за задълбочаването на международноправните връзки между държавите.

Българската и монголската страна се обединиха около виждането, че резултатите от прегледа ще бъдат окончателно оформени в Протокол между правителствата.

Правителството одобри проекта на Допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма

Правителството прие решение, с което одобри проекта на Допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма. Негова цел е да допълни Конвенцията чрез добавянето на разпоредби, криминализиращи редица актове, свързани с терористични престъпления, и добавянето на разпоредба относно обмена на информация между държавите-страни.

Текстът на Протокола беше изработен в началото на 2015 г. и окончателно приет по време на 125-ата сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Протоколът на практика е продължение на Резолюция 2178 на Съвета за сигурност на ООН като въплъщава основните задължения от резолюцията във формата на многостранен международен договор. С него се криминализират престъпления като участие в сдружение или група с цел тероризъм, получаване на обучение с цел тероризъм, пътуване зад граница с цел тероризъм, финансиране на пътуване зад граница с цел тероризъм, организиране или по друг начин улесняване на пътуване зад граница с цел тероризъм.

Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС, проведени през октомври в Люксембург.

На заседанието на ЕКОФИН, което се проведе на 6 октомври, финансовите министри постигнаха политическо споразумение по предложението за изменение на директивата за задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Обсъдени бяха изводите от Европейския семестър 2015 г. Министрите се запознаха и с напредъка по подготовката на обща позиция по клаузите за гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж. В рамките на заседанието Европейската комисия представи плана за действие за изграждане на съюза на капиталовите пазари, както и мерките, необходими за завършване на банковия съюз.

Министрите на вътрешните работи заседаваха на 8 октомври. Основна тема на дискусията бе бъдещото управление на външните граници на ЕС. Обсъдена бе възможността за разработване на съвместна отговорност на държавите-членки и агенция „Фронтекс“. България подчерта, че членството в Шенген и използването на целия инструментариум на Шенгенското законодателство ще позволи на страната ни да допринесе за повишаване на сигурността на ЕС. Присъединяването на България и Румъния към Шенген вече е въпрос на целия ЕС, а не само политически въпрос и това е пътят, по който да бъде завършена концентрацията за гарантиране на сигурността. Обсъдени бяха доклади за напредъка в областта на борбата с тероризма.

Правителството се запозна и с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“. То се проведе на 13 октомври и на него беше обсъден проектът на заключения за Европейския съвет във връзка с миграционната вълна.

На 7 и 8 октомври министрите на транспорта от ЕС проведоха неформална среща и заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“). Основна тема в първия формат бе велосипедният транспорт и насърчаването на неговото използване. По време на срещата министрите одобриха Декларация за използването на велосипеди, като щадящ околната среда вид транспорт. В рамките на заседанието на Съвета бяха дискутирани теми от областта на железопътния транспорт.

На концесия е предоставен добивът на строителни материали от находище „Чешмата”

Правителството предостави на „Европът 2005“ ООД концесия за добив на строителни материали – андезити, от находище „Чешмата”. Кариерата се намира в землището на с. Въгларово, община Хасково.

Kонцесията се предоставя за срок от 35 години, като се очаква за това време постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 3 831 450 лева. Половината от тях ще постъпват по бюджета на община Хасково. За осигуряване на производствената си дейност дружеството ще инвестира близо 510 хил. лв. Средствата са за закупуване на машини и съоръжения, изграждане на всички необходими сгради, съоръжения и оборудване за обработка на полезните изкопаеми, закупуване на механизация за добив, придобиване и промяна предназначението на земите, както и ликвидация на добива и рекултивация на засегнатите площи.

С 15 години се удължава концесионният договор за добив на въглища от находище „Пернишки въглищен басейн“. Концесионерът „Мини открит въгледобив“ ЕАД мотивира искането си за удължаване на срока на концесията с наличието на остатъчно геоложки запаси от въглища, които иначе ще останат в находището и след изтичане на договора. Очакваното концесионно плащане за целия срок на продължаването на договора е около 5,3 млн. лв.

Одобрено беше и издаването на четири разрешения на проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

„Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Елхово”, разположена в землищата на села от общините Крумовград и Кирково. Срокът на разрешението е три години, като титулярът ще вложи минимум 97 950 щатски долара в проучвателните дейности. Предвидени са и 3000 щ. д. за мероприятия за опазване на околната среда.

За срок от три години „Ник Индъстри” ООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Индже”, разположена в землищeто на две села в общините Венец и Каолиново. Дружеството ще вложи над 45 хил. лв. в проучвателните дейности, а стройността на екодейностите е 4550 лв.

Строителни материали ще бъдат проучвани в срок от една година от три дружества. „Интерпром“ ЕООД ще разработва площите „Раяновци“ и „Пролазница”, разположени в землищата на едноименните села в община Белоградчик. Минималният очакван размер на инвестициите надхвърля 121 хил. лв., а средствата, вложени в опазване на околната среда – шест хиляди лева.

„Запрянови – 03“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Чайкъра-2“, която се намира край. Дружеството ще вложи минимум 22 943 лева в проучвателните дейности, както и близо 2300 лв. в мероприятия по опазване на околната среда.

Минимум 31 500 лв. ще вложи „Мл-Консулт-2009“ ЕООД в проучването на строителни материали в площ „Феникс“, разположена в землището на гр. Искър, област Плевен. Дружеството е предвидило и 3150 лв. за екодейности.

Правителството прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

Министерският съвет прие окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). С решението се въвеждат изменения към стратегията, които предвиждат по-голямо фокусиране на тематичните области и въвеждане на допълнителна регионална приоритизация (в т.ч. и на научно-изследователската инфраструктура).

Стратегията предвижда до 2020 г. България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС в посока на принос към цялостната политика за развитие, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратегическа цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Изпълнението й се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания.

Решението за окончателно приемане на проекта отразява усилията на правителството в последната година да се изпълнят дейностите, предвидени в одобрения от Европейската комисия План за действие.

Утвърдено е българо-полското споразумение за логистична подкрепа за самолети МиГ-29

Министерският съвет одобри подписаното на 22 октомври т. г. Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Споразумението има за цел да осигури поддържането на летателната годност на самолети МиГ-29 от българските ВВС с оглед охраната на въздушното пространство на страната и адекватното участие в изпълнението на задачите по „Air Policing“ като страна-членка на НАТО.

Предвижда се Споразумението да влезе в сила от датата на приключване на българските национални процедури по одобряването му, които изискват ратификация от Народното събрание.

Междуправителственото споразумение с Полша предвижда договорености за ремонт на шест двигателя, както и ползване на два полски двигателя за период от 2 години. Договорената цена за ремонта е 1 023 000 евро на двигател, като транспортните разходи са за сметка на полската страна. Двата полски двигателя ще бъдат предоставени до 20 дни след влизане в сила на споразумението.

В документа се съдържат клаузи относно сроковете за извършване на ремонта, гаранциите за качеството му, начинът за решаване на спорове между двете страни и др.

Правителството одобри мерки за улесняване достъпа на гражданите до плащания към бюджетни организации чрез ПОС-терминали

Министерският съвет одобри мерки, които първостепенните разпоредители с бюджет да предприемат своевременно във връзка с въвеждането и прилагането от бюджетните организации на картови плащания чрез терминални устройства ПОС, обслужвани по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Министерството на финансите осигури необходимите условия за внедряването и прилагането в публичния сектор на картови плащания чрез ПОС-терминални устройства, като разработи правната рамка и конкретни указания за прилагането на съответните нормативни разпоредби. За постигането на поставените цели при въвеждането на картовите плащания това е необходимо, но не е достатъчно условие, тъй като инициативата за реалното въвеждане и прилагане на тази форма за плащане е на съответните бюджетни организации. С указанията на Министерството на финансите за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета текущо се напомнят изискванията за приоритетно прилагане на картовите плащания от бюджетните организации, предоставящи административни услуги на значителен брой физически и/или юридически лица. Обърнато бе внимание, че определянето на броя на ПОС-терминалите за всяка бюджетна организация следва да се основава на анализ „разходи-ползи“, с оглед да се осигури оптимално обслужване на лицата чрез ПОС-терминали при минимален размер на разходите за сметка на бюджета. Въпреки това, от предоставената информация за напредъка по въвеждането на картови плащания се установи, че в недостатъчна степен се използват вече инсталираните терминални устройства ПОС.

В условията на нарастващо търсене от страна на гражданите на този безплатен за тях начин на плащане при алтернатива банков превод за уреждане на тяхното задължение, е очевидна необходимостта от оценка и анализ по отношение неусвоен капацитет и възможности за използването на инсталираните ПОС-терминали. Поради това, правителството одобри мерки, според които първостепенните разпоредители с бюджет следва да извършат преглед, оценка и анализ за степента на внедряване и прилагане на плащанията по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ за системите си и ефективността от тяхното прилагане. В срок до 2 декември трябва писмено да уведомят Министерството на финансите за резултатите от извършения анализ, включително причините за констатираните проблеми и планираните мерки за тяхното преодоляване.

Необходимо е първостепенните разпоредители с бюджет да предприемат мерки за по-добро информиране на физическите и юридическите лица за осигурената от тяхна страна възможност за извършване на картови плащания и да насърчат тяхното използване, включително с поставяне на подходящи съобщения на определените за това места (информационни табла и др.), както и на местата, определени за плащане на съответните задължения. Следва да се осъществява и текущ контрол от първостепенните разпоредители с бюджет на дейностите, свързани с въвеждане и прилагане на картовите плащания, и ефективността от тяхното прилагане, в това число и чрез включване на въпроса в обхвата на плановете за извършване на вътрешен одит в съответните бюджетни организации.

Въвеждат се облекчения за операторите на храни, фуражи и ветеринарномедицински препарати

С промени в таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните, правителството въвежда облекчения в работата на бизнес операторите, основно в областта на храни, фуражи и ветеринарномедицински препарати.

От 16 на 15 лв. се намалява размерът на таксите, събирани при проверка за изпълнение на дадено предписание. Прецизирани са текстовете, с които се описват дейностите по процедурите за издаване на лиценз за употреба на ветеринарно медицински продукти (ВМП), прехвърлянето на права върху лиценз за употреба на ВМП, промяна на лиценз за употреба по национална процедура, децентрализирана процедура и процедура за взаимно признаване, както и за подновяване на лиценз за употреба на някои ВМП, без да е извършвана промяна в размерите на таксите.

Намалява се и размерът на таксата при издаване на удостоверение за внос/износ от трети страни на активна субстанция, като той се уеднаквява с размера на въведените такси съгласно ЗВД за издаване на сертификат за произход и свободна продажба на ВМП и/или активна субстанция.

В сектор фуражи са предвидени намаления на таксите за одобрение и регистрация. За одобрение на обект за производство на фуражи, включително и за одобряване на оператори, извършващи деконтаминация и детоксикация на фуражи, таксата пада от 2500 лв. на 2000 лв. Намалява и таксата за промяна на одобрение на обект за производство на фуражи или допълване/замяна на дейност. За регистрация, или промяна на регистрация на обект за производство на фуражи или допълване/замяна на дейност тя става 710 лв. при 890 лв. към момента.

С цел да се намали нерегламентираната търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ), се намалява финансовата тежест за търговците с ПРЗ.

Въвеждат се облекчения за предприятията, от който се вземат проби по Националната мониторингова програма за контрол на остатъци. Прецизирани са текстовете, с които се описват дейностите и процедурите, касаещи лицензите за употреба на ВМП, както и текстовете, които се отнасят до разрешаване на ПРЗ, чрез взаимно признаване на разрешения от друга държава членка. Премахва се таксата за заверяване на наличен доклад, изготвен от друга държава-членка при одобряване на активни вещества, за разрешаване на ПРЗ.

Облекчават се търговците на дребно с храни за животни, като таксата за регистрация се намалява четирикратно – от 200 лв. тя става 50 лв.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МРРБ

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер на 292 000 лв. Средствата се осигуряват за изплащане на обезщетения и осигурителни вноски на лица с прекратени трудови или служебни правоотношения от закритото Министерство на инвестиционното проектиране.

Разходите са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.

Одобрена е наредбата за организиране на прикриването на служители на МВР

Министерският съвет отмени досега действащата и прие нова Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране прикриването на служители на МВР в държавни органи, организации и юридически лица. Причина за промяната в нормативната уредба са влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за МВР.

Документът урежда правилата, отговорностите и правомощията при осъществяване на дейност на прикритие. В наредбата са определени условията и процедурите за получаване на съдействие за организиране на прикриването и дейността на служителите на прикритие, както и тези за нейното прекратяване.

Дейност на прикритие се осъществява от служители на главните дирекции „Национална полиция”, „Борба с организираната престъпност” и „Гранична полиция” – МВР, в администрациите на изпълнителната власт на централно и регионално равнище при доказана оперативна необходимост, която се обосновава пред министъра на вътрешните работи за всеки отделен случай.

Осигурява се административен капацитет за контрол на състоянието на язовирните стени

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Целта на промените е да се гарантира капацитет за изпълнение на новите функции на Агенцията по упражняването на контрол на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация.

До приемането на измененията в Закона за водите, контролът върху техническото състояние на язовините стени и съоръженията към тях не беше от компетентността на ДАМТН, поради което Агенцията не разполага с експерти, притежаващи необходимите познания и квалификация, свързани с дейностите по проучването, експлоатацията и управлението на водностопанските системи и съоръжения. Изисква се контролът върху редица дейности да се упражнява от лица, притежаващи квалификация в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения, както и други специфични познания.

С направените промени в Устройствения правилник функциите на ДАМТН ще бъдат приведени в съответствие с измененията в Закона за водите. Числеността на персонала на ДАМТН се увеличава със 120 щата, което ще даде възможност след провеждането на конкурсни процедури да бъдат назначи лица, притежаващи образование по съответните специалности, така че да бъдат постигнати целените резултати за повишаване на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях и намаляване на потенциалните опасности от бъдещи наводнения и причинените от тях материални загуби.

Държавна агенция ще координира развитието на електронното управление

Създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и на Държавно предприятие „Единен системен оператор“, предвижда проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Законопроектът ще бъде предложен от кабинета на Народното събрание за одобрение.

Новата агенция ще е първата структура със силни правомощия в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии. Тя ще отговаря за стратегическото и бюджетното планиране на политиките за електронно управление, както и за развитието и поддръжката на техническата инфраструктура, информационните центрове и комуникационната мрежа на държавната администрация. Тя ще има функции също така по поддържане на централизирани регистри за нуждите на електронното управление, развитие на информационни центрове, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация. ДАЕУ ще има правомощия и при изграждането и поддържането на споделена инфраструктура (споделени информационни ресурси на електронното управление), от която да се възползват всички държавни органи с цел постигане на икономия от мащаба.

Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ще разработва и ще интегрира електронни услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии. То ще има право на делегирано управление на междуведомствени проекти, ще защитава информационната сигурност на приложените системи и електронните услуги.

Законопроектът има за цел да подобри съществуващата институционална рамка за електронното управление и да осигури по-висока степен на ефективност. Това ще стане чрез премахване на дублиращата инфраструктура и на системи в администрациите, осигуряване на ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление, оптимизиране на съществуващите процеси в администрацията и въвеждане на принципни изисквания към изграждането на информационни системи.

Окончателният текст на законопроекта ще бъде оформен от вносителя.

В зоните на ГКПП ще се извършва само възстановяване на ДДС, банкова и застрахователна дейност

Правителството прие изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. Предвижда се в зоните на ГКПП съпътстващите граничния контрол дейности да са само банкова и застрахователна дейност и възстановяване на ДДС.

Във връзка с изискването за задължителното предварително подаване по електронен път на данните за сигурност и безопасност за обобщената декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, както и за транзитната декларация, отпада необходимостта от извършване на дейност като митнически представители и спедиторска дейност в зоните на ГКПП.

Правителството осигури 20 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието

Правителството увеличи стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за тази година, считано от 1 ноември 2015 г.

С постановление на Министерския съвет се разпределят допълнителни средства по бюджетите на общините и министерствата, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена в размер на 19 957 029 лв. С тях ще бъдат увеличени трудовите възнаграждения на заетите в образователната система.

Тази стъпка е в изпълнение на един от приоритетите в програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. – постепенно нарастване на средствата за образование със стремеж за съответствие с параметрите, заложени в програма „Европа 2020“.

Одобрено е издаването на държавни гаранции през 2016 г. за финансирането на междусистемната газова връзка с Гърция

Министерският съвет одобри издаването на държавни гаранции през 2016 г. по заемни споразумения във връзка с финансирането на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв., при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

През последните две поредни години проектът е одобряван за финансиране чрез държавногарантирани заеми в размер до валутната равностойност на 157 млн. лева и беше включен в ЗДБРБ за 2014 г. и за 2015 година. Поради съществено удължаване на одобрителните процедури по него и при отчитане на стратегическата му значимост за получаване на достъп до алтернативни източници на газови доставки и предпазване от кризи в доставките на страната, респективно на българската икономика, проектът ще бъде предвиден и в проекта на ЗДБРБ за 2016 г. Исканото увеличение е обосновано с възникналата необходимост от оптимизиране на финансовата структура с цел подобряване на неговата икономическа конкурентоспособност, необходимостта от намаляване на цената и подобряване на условията на капиталовите средства за реализация на проекта, в т.ч. чрез потенциална възможност за предоставяне на заеми от акционерите към инвестиционното дружество.

Министерският съвет реши да не бъдат одобрявани други инвестиционни проекти, за чието финансиране да се сключват договори за държавни заеми през 2016 година.

Правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 година

Министерският съвет прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 година. Документът е изготвен на основание Закона за държавния дълг и осигурява общата рамка на дълговото управление в средносрочен план. Основното му предназначение е да обобщи и очертае водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг, като същевременно описва индикативните мерки и използвания инструментариум за постигане на заложените в нея стратегически цели, които са определени при отчитане на провежданата фискална и бюджетна политика.

Предвидените в стратегията мерки за постигане на дефинираните средносрочни цели на политиката по управление на държавния дълг са взети предвид и при разработване на средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 година. Подобен подход осигурява консистентност и съгласуваност по отношение на набелязаните цели и мерки при осъществяване на политиката по управление на държавния дълг.

Основната цел на политиката по управление на държавния дълг през тригодишния период е осигуряването на необходимия ресурс за финансиране на държавния бюджет, рефинансиране на дълга в обращение и обезпечаване стабилността на фискалния резерв при оптимално възможна цена и приемлива степен на риск.

Проектът на Стратегия е разгледан и приет от Съвета за развитие при Министерския съвет.