От началото на следващата година се въвежда общ размер на помощта за семейството, в зависимост от броя на децата, информират от социалното министерство като припомнят, че повече от промените в Закона за семейни помощи за деца са в сила от август 2015 г.
По повод породеното безпокойство, относно спиране на подпомагането с месечни семейни помощи от 1 януари 2016 г., поради въвеждането на нови условия, от МТСП правят следните уточнения:
Семейните помощи вече се отпускат съгласно новите условия, въведени чрез промените в Закона за семейни помощи за деца, тъй като те са в сила от 28 юли 2015 г. Правилникът за прилагане на Закона не може да въведе и не въвежда нови условия за подпомагане.
От 1 януари 2016 г. влиза в сила само новият начин за месечно подпомагане, а именно – общ размер на помощта за семейството, в зависимост от броя на децата, за които се получава. Това е единственият нов момент, който ще влезе в сила от 1 януари 2016 г., тъй като размерите на помощта за семействата с различен брой деца могат да бъдат определени само със Закона за държавния бюджет за съответната година. Всички останали изисквания вече се прилагат от 28 юли 2015 г.
С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСПД е дадена възможност на всички семейства с отпуснати месечни семейни помощи преди датата на влизане в сила на закона (28 юли 2015 г.) да продължат да ги получават до 31 декември 2015 г., независимо от това дали отговарят на въведените нови изисквания в закона или не. Това ясно показва, че е осигурен „гратисен период“ до края на годината за тези семейства, на които са отпуснати месечни помощи преди м. август 2015 г.
Всички семейства обаче, които са поискали месечно подпомагане след 28 юли 2015 г., е трябвало да отговорят на новите изисквания, въведени с промените в ЗСПД. С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСПД е предвидено за тези семейства помощите да бъдат отпуснати при сегашните размери със срок 31 декември 2015 г. Мотивът за това е свързан с факта, че за 2016 г. ще има общ размер на помощта, в зависимост от броя на децата в семейството и няма повече да са приложими размерите, определени за всяко дете поотделно, в зависимост от неговата поредност. Не е възможно тези помощи да бъдат първоначално отпуснати за 12 месеца, тъй като от 1 януари 2016 г. няма валидно правно основание за получаването им в размерите за 2015 г.
Със Закона за държавния бюджет за 2016 г. за първи път ще бъдат определени общи размери на месечната помощ за семействата с различен брой деца. Не можем да допуснем семейства с еднакъв брой деца да получават подпомагане в различен размер. Това би довело до неравнопоставеност.
Не бихме могли да допуснем и семейства, които не отговарят на новите условия за месечно подпомагане, да продължат да бъдат подпомагани, наравно с тези, които отговарят на по-строгите изисквания.
Във връзка с породеното безпокойство, че всички семейства ще подават нови заявления-декларации за отпускане на месечни семейни помощи след 1 януари 2016 г., от МТСП заявяват: Министърът на труда и социалната политика има ангажимент за утвърждаване на график за приемане на новите заявления-декларации за отпускане на месечни семейни помощи. Този график ще включва само приема на заявления-декларации от семейства, на които са отпуснати месечни семейни помощи преди влизане в сила на промените в ЗСПД – т.е. преди 28 юли 2015 г., тъй като това са семействата, за които следва да бъде установено, че отговарят на новите условия, регламентирани в закона. Всички семейства, на които са отпуснати семейни помощи, след проверка на новите изисквания в ЗСПД, т.е. след 28 юли 2015 г., няма да подават отново заявления-декларации.