Двама земеделски производители от Алфатар са санкционирани за неправомерно разораване на пасища в границите на защитена зона. До санкцията се е стигнало след като гражданин, наел въпросните пасища, за да ги използва по предназначение, подал сигнал в Екоинспекцията. 

Проверката установила, че двамата производители самоволно са разорали и засели със земеделски култури три поземлени имота в защитената зона "Хърсовска река” от "Натура 2000". Съгласно екологичното законодателство, тези терени могат да се използват само за паша без да се променя предназначението им. В района досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената книга на България
Със заповед на директора на русенската екоинспекция на двамата нарушители е наложена принудителна административна мярка, с която те се задължават да възстановят естественото състояние на пасищата. Повторна проверка е установила, че единият от нарушителите е изпълнил предписанието. Другият обаче не се е съобразил изцяло и отново ще бъде наказан.