Велосипедистите в Русе вече ще могат да се придвижват в града по-бързо и безопасно

Русе стартира изграждането на велосипедна мрежа с дължина 14 километра, част от проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. В рамките на проекта е изработен План за велосипедна мрежа в гр. Русе, който включва изграждането на 14 км. велосипедни алеи. Велосипедистите не само ще се придвижват по-бързо, но новите велоалеи ще подобрят и тяхната безопасност на пътя. Благодарение на мрежата ще се привлекат нови велосипедисти и ще се популяризира използването на велосипеди за ежедневни пътувания. Изграждането на велосипедните алеи ще увеличи безопасността на велосипедистите на пътя и тяхното придвижване, ще стимулира ежедневното ползване на велосипеди в градска среда.

Проектът включва изработване на План на велосипедна мрежа и проектиране и строителство на 14 км. велоалеи, което представлява около половината от планираната обща дължина на главната велосипедна мрежа. Първите велосипедни трасета са подбрани така, че приоритетно да се създаде мрежа, която да удовлетворява в максимална степен нуждите на велосипедистите.

Русе стана първият град в България с одобрен План за велосипедна мрежа и визия за цялостното й развитие през следващите години. Започваме това смело начинание днес, със старта на строителните работи по първия етап - първите 14 км от главната велосипедна мрежа“, заяви кметът Пламен Стоилов по повод първата копка на велосипедната мрежа. Той допълни, че велоалеята ще свързва Кея с Централна автогара, но ще има и други трасета, едно от които е към Парка на младежта. Русенският градоначалник благодари на сдружение „Вело – Русе“, което активно се включи в планирането и проектирането на воелоалеите.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, в изпълнение на договор BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.