Новата система ще подобри качеството на услугата за пътниците и ще повиши събираемостта на парите от билети.

В гр. Русе вече функционира нова електронна система за таксуване на пътниците от обществения градски транспорт. Въвеждането на модерната система е в резултат от реализирането на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007–2013. Новата електронна система за таксуване не само ще направи ползването на транспортната мрежа по-бързо и удобно, но и ще подобри организацията на градския транспорт и цялостното качество на услугата.

Системата е базирана на безконтактни електронни карти. Пътуването ще се отчита от валидатори, разположени в средствата на градския транспорт, които при маркиране ще приспадат цената за едно пътуване. Всички превозни средства на масовия обществен транспорт ще бъдат оборудвани с валидиращи апарати, GPS и GPRS. За улеснение на гражданите ще бъдат инсталирани 10 устройства за зареждане на картите на възлови спирки, 15 броя устройства за зареждане на картите в големи търговски обекти и институции и на 60 устройства за зареждане на картите при търговците на дребно.

Модернизирането на общинския градски транспорт включва не само въвеждането на електронната система за таксуване, но и изграждане на модерно оборудван Център за контрол и управление. Центърът за контрол и управление събира информация в реално време за трафика и за движението на превозните средства в градския транспорт и я архивира, което позволява анализ на трафика и оптимизиране на кръстовищата. В рамките на проекта освен самото изграждане и оборудване на Центъра, са доставени и монтирани 100 броя светлинни електронни табла на най-натоварени спирки в града. Община Русе инсталира специализиран софтуер за управление и контрол на градския транспорт и монтирано видео наблюдение на 15 ключови кръстовища в града. Поставянето на камери на най-натоварените кръстовища в града ще позволи в реално време да се получава информация за натовареността на кръстовищата, за възникнали инциденти и за регистриране на нарушения от водачите на МПС. Електронното таксуване пък ще ограничи евентуални злоупотреби и ще гарантира отчитането на реален брой пътници.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, в изпълнение на договор BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган