На 06.10.2015г. в София, в Конферентен център „Венус” се проведе конференция за споделяне на опит и добри практики в областта на алтернативите на затвора, в рамките на проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода”. Конференцията имаше за цел да запознае гостите и заинтересованите професионалисти с проучения опит на Унгария и Норвегия за прилагане на алтернативите на затвора със специален фокус – прилагането на възстановително правосъдие.

Конференцията беше открита от г-н Ивайло Иванов – ръководител на проекта и управител на Бенефициента - Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (БРТИМ), който запозна накратко аудиторията с целите, дейностите и резултатите на проекта, който се финансира по Малка Грантова Схема на Програма BG15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Приветствия отправиха и официалните гости – г-жа Вергиния Мичева-Русева, заместник-министър на правосъдието и г-жа Валентина Караганова – началник отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители” на ГД „Изпълнение на наказанията“.

Проф. д-р Добринка Чанкова, експерт-проучване в проекта и представител на партньорската организация – Институт за решаване на конфликти, запозна гостите с авангардния норвежки модел на приложение на възстановителното правосъдие. Норвегия без съмнение е една от страните не само в европейски, но и в световен контекст, с авангардна наказателна политика, често пъти задаваща стандартите за останалите държави. Представена беше нормативната рамка в Норвегия за прилагане на алтернативи на затвора, организацията на медиацията, видовете престъпления, препращани към медиация, наказанията, налагани над непълнолетни лица, системата на пробацията и прилагането на предсъдебните доклади и др. Презентацията на проф. Чанкова беше изключително богата на примери и беше посрещната от аудиторията с голям интерес.

Провокирана беше интересна дискусия, в която участие взеха г-жа Вергиния Мичева-Русева и г-жа Валентина Караганова, както и гости от залата.
Елина Попова, експерт проучване в проекта, запозна аудиторията с прилагането на алтернативи в наказателната система на Унгария. Представена беше историята на въвеждането на медиацията в Унгария и правната рамка на медиацията по наказателни дела, прилагането на пробационен надзор, прилагането на доклади за проучване на социалната среда и риска и на предсъдебните доклади. Презентацията съдържаше много статистически данни и примери и беше приета с интерес от публиката.

Във втората половина на конференцията бяха представени обобщени резултати от извършена оценка на потребностите на целевите групи на проекта, базирани на проведено от доц. д-р Николай Цанков анкетиране. Доц. д-р Цанков накратко представи ключовите моменти от извършената оценка и очакванията, които имат включените в целевата група съдии, прокурори и пробационни служители към предстоящото обучение в рамките на проекта.
В края на конференцията, г-жа Митка Драгнева, експерт в сектор „Пробация“ в ГД „Изпълнение на наказанията“ запозна присъстващите с основните акценти и иновации в дейността на пробационните структури при изпълнение на наказанието пробация у нас и подходите и програмите за групова и индивидуална работа с осъдените лица.

В последващите разговори в неформална среда, както и във формулярите за обратна връзка, болшинството от гостите дадоха висока оценка както за организацията на конференцията, така и за актуалните теми, които тя повдига.