Учебният център по безопасна работа и експлоатация на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД във Варна подготвя квалифицирани специалисти за работа със съоръженията от електроразпределителната мрежа в условия, аналогични на реалните. Той отвори врати в края на 2009 година и оттогава през неговите зали за обучение и практически полигон са преминали повече от 6600 служители на електроразпределителната компания и на фирми-подизпълнители, както и практиканти.

За шестте години от съществуването на учебния център близо 5000 електромонтьори са повишили своята квалификация и са придобили умения за работа при безопасни условия на труд. Тук практическите способности, които се тренират, включват действия при планово и аварийно обслужване, катерене на стълб и работа на височина, отстраняване на повреди по кабели средно напрежение, аварийно-възстановителни работи, измерване на изолационно съпротивление на трансформатор, измерване на повторен заземител със специални прибори и работа по електромери и електромерни табла.

Специализираните обучителни модули, разработени за новоназначени електромонтьори, имат теоретическа и практическа част. Специално за целта са изградени учебен трафопост, стоманорешетъчен стълб, зали за обучение по монтаж на кабелни глави и муфи, комутационна апаратура, подмяна на електромер и други. Едно от най-атрактивните съоръжения в Центъра е така наречената „бейби линия“, която представлява копие на реална електропроводна линия, но свалена на само 2 метра над земята, вместо стандартните 10. Служителите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, които извършват ежемесечния отчет на средствата за търговско измерване, също преминават през обучителен модул за работа по електромерното стопанство и използване на съвременни СМАРТ устройства и терминали.

Фокусът на обученията в учебния център на компанията е постигането на висок професионален стандарт и формиране на навици, които гарантират тяхната безопасност при работа по електрически съоръжения, в това число оказване на първа помощ на пострадал от електрически ток и обезопасяване на работно място на височина. Техническите служители придобиват знания за прилагането на всички мерки, необходими за опазването на тяхното здраве и живот при работа по различни електрически съоръжения по мрежата.

“С обученията на нашите специалисти ние се стремим да градим не само професионални умения, но и култура на безопасност. Спазването на правилата за безопасна работа по електрическите съоръжения е един от основните критерии за професионализъм“, сподели г-н Николай Николов, член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

През последните години Учебният център за безопасна работа и експлоатация многократно е отварял врати за млади специалисти от професионалните учебни заведения. Тук бъдещите енергетици имат възможност да се запознаят отблизо с основните съоръжения, които се използват в електроразпределителните мрежи, да наблюдават демонстрация на тяхната работа в реални условия и не на последно място да възприемат основната ценност - да работят безопасно, опазвайки своя живот, както и живота и здравето на своите колеги.