Задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилите срещу единна премия вече ще осигурява покритие за България, ЕС, Европейското икономическо пространство, както и за държави от системата „Зелена карта”, според приетите днес на първо четене в НС текстове от новия Кодекс за застраховането, внесен от МС, предаде репортер на БГНЕС.
Предлага се допълнително изискване по отношение отстраняването на вреди по моторни превозни средства, когато то е възложено от застраховател на външен изпълнител. Застраховането на моторни превозни средства представлява над 70 % от пазара по общо застраховане и в практиката на Комисията за финансов надзор са установени значителен брой случаи, при които клиенти възразяват срещу недобре извършен ремонт на моторното превозно средство. В тази връзка се предлага застраховател да може да възлага отстраняване на вреди по моторни превозни средства само на външен изпълнител, който има застраховка „Гражданска отговорност”, покриваща отговорността му за вреди, настъпили вследствие на негово действие или бездействие. Предвижда се минималната застрахователна сума по тази застраховка да е 1 000 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 5 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.
В новия Кодекс e залегнало премахването на абсолютната забрана за придобиването на акции от застраховател или презастраховател със заемни средства. Съгласно предложения режим придобиването със заемни средства на квалифицирани участия ще бъде подложено на преценка за финансовата стабилност на заявителя за придобиване на такова участие.
Минималният лимит на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се променя на 10 000 000 лв. за всяко събитие независимо от броя на пострадалите лица.