Приета е национална програма за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването

Правителството одобри Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България, която е актуализирана за програмния период 2014-2020 г.

Документът е разработен в рамките на съвместен проект на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните и Програмата на ООН за развитие. Основава се на анализа на състоянието на земните ресурси, причините за тяхната деградация и на социално-икономическите особености в развитието на страната.

Националната програма за действие е инструментът, чрез който България изпълнява поетите ангажименти към Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, ратифицирана от страната ни през 2001 г. Изпълнението на одобрените мерки ще подобри екологичното почвено законодателство и ще помогне за преодоляването на конфликтите в политиката за управление на земите.


Паун Илчев е определен за временно изпълняващ функциите на председател на Българския институт по метрология


Правителството освободи Димитър Станков като председател на Българския институт по метрология и определи Паун Илчев за временно изпълняващ длъжността. Промяната се прави предвид необходимостта от укрепване на административния и ръководен капацитет на института.

Паун Илчев, в момента заместник-председател на БИМ, притежава богат управленски опит и умения, познава както административните, така и законодателните процедури в областта на контрола на пазара на стоки и услуги.

Българският институт по метрология е специализиран орган, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на икономиката. Институтът подпомага органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания. Провежда метрологични изследвания и предоставя услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес.


Правителството утвърди разходите
за командировки за второто тримесечие на 2015 г.Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2015 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 8662,59 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1357,77 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 879,70 лв., на ръководители на държавни институции – 100 лв., на областни управители – 6092,02 лв.

Над 188 хил. лв. са отпуснати за стимулиране
на ученици с изявени дарбиПравителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката и трансфери по бюджетите на общини в размер на 188 325 лв.

Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от държавните и общинските училища. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.


Община Карлово получaва държавен имот
за подготовка на доброволни формирования
за предотвратяване на бедствия


Правителството предостави на община Карлово освободен от МВР имот, който ще използва за създаване на база за подготовка на доброволци за реакция при бедствия, пожари, извънредни ситуации и за участие в отстраняването на последствията от тях. Теренът с площ 9933 кв. м включва и две едноетажни сгради. Намира се в местността „Ени кория“.

На община Стражица беше прехвърлено правото на собственост върху два апартамента в с. Камен. Те ще се ползват за настаняване на преподаватели от професионалните направления в СОУ „Св. Климент Охридски“.

Община Свиленград получи имоти, ведно със съоръженията в тях, върху които е разположен язовир „Левка”. След придобиването им, местната власт ще стопанисва, охранява и поддържа съоръженията за задоволяване на нуждите на населението в общината.

На община Драгоман безвъзмездно се прехвърля терен от 414 кв. м с построените в него пет сгради. С тях местната администрация ще обнови и разшири сградния си фонд. Досега имотът е ползван от Регионалния инспекторат по образованието, но не е необходим за дейностите на държавните училища в Софийска област.

Министерството на младежта и спорта получава три имота – публична държавна собственост, с обща площ 68 дка. Терените и сградите в местността „Къро” в столичния район „Младост“ са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Промяната в управлението им е свързана с възможността за оформяне на обособен комплекс със зони за спорт и отдих, необходими за укрепване на здравето, физическата активност и масовото практикуване на спорт в свободното време.

На Държавен фонд „Земеделие“ беше предоставено управлението на помещение от 65 кв. м в административна сграда на ул. „Христо Ботев“ в Търговище. Офисът ще се ползва за изпълнение на функциите на областната дирекция на Фонда.

С цел по-ефективно използване, кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в с. Ширково, община Болярово. Двуетажната сграда с площ 81 кв. м се намира на ул. „Атанас Ангелов“ №22 и е ползвана за ветеринарна лечебница. В имота влиза и допълнителна едноетажна сграда с площ 81 кв. м. Досега той е ползван от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), но е с отпаднала необходимост за ведомството. Аналогично решение правителството взе и за друг имот с отпаднала необходимост за БАБХ, намиращ се в община Троян. Теренът с построени на него три сгради се намира на ул. „Иван Дончев“ в село Дълбок дол.

Мостът над река Мараш край полигона „Ново село“ ще бъде реконструиран със средства от САЩ

Правителството одобри Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път № I-7 във връзка с използването на съвместното съоръжение - учебен полигон „Ново село“. Споразумението ще бъде сключено между Командването на Силите на САЩ в Европа, Министерството на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура”.

Мостът е построен през 1970 г. и поради дълговременната му експлоатация е с появили се дефекти по носещата конструкция. В резултат на изпълнението на техническото споразумение, мостът ще бъде реконструиран с финансови средства на САЩ. С укрепването на съоръжението ще се осигури безопасното му използване от тежки пътни превозни средства, преминаващи в тази отсечка.

Документът за ремонта се сключва в изпълнение на ратифицираното от Народното събрание Споразумение между правителствата на България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано на 28 април 2006 г.


България ще получи нова безвъзмездна помощ
от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и маларияПравителството одобри проекта на Рамково споразумение между България и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и проект на Потвърждение за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“. Съгласно постигнатите договорености, за изпълнение на програмата в периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2018 г. страната ни ще получи от Глобалния фонд 5 822 822 евро.

Основната цел на Програмата е да се осигури ранна диагностика на случаите с резистентна туберкулоза и ранно стартиране на лечението, особено сред пациентите от най-уязвимите групи със специфичен фокус сред ромската общност.

Чрез безвъзмездната помощ за следващите три години дейностите ще се фокусират върху подобряване на контрола на туберкулозата в България, прилагане на подходи, ориентирани към пациента по отношение на лечението, грижите и превенцията; осигуряване на активно откриване на случаите с туберкулоза с подкрепата на екипи от сътрудници на терен към неправителствени организации; подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза. Ще се осигури и съфинансиране на предстоящата Национална програма по превенция и контрол на туберкулозата 2016-2020 г.

Министерството на здравеопазването провежда единна и последователна политика за превенцията и контрола на туберкулозата. Чрез изпълнението на дейностите, подкрепени от Глобалния фонд, се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната – от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,8 на 100 000 население през 2013 г.

С друго решение кабинетът предлага на Народното събрание да ратифицира изменения в сега действащото Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“. С тях срокът на споразумението се удължава със седем месеца, считано от март 2015 г., без да се изисква допълнително финансиране. Целта е в рамките на спестени средства да се удължи изпълнението на Програмата за постигане на устойчивост на резултатите на национално ниво. С удължаването на срока също така ще бъдат обхванати със скрининг за риска от туберкулоза 5940 лица, лишени от свобода, 3000 лица от узвими групи (бежанци и търсещи закрила), мигранти, млади хора в риск, както и 7000 лица от ромската общност.


Сътрудничеството с Република Корея в ИТ, транспорта и икономиката ще бъде обсъждано
на учредителна сесия на междуправителствена комисияПравителството одобри позицията и състава на българската официална делегация за първата сесия на Смесената междуправителствена българо-корейска комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе в София на 6 октомври 2015 г.

Българската част на комисията ще се председателства от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. От страна на Република Корея председател ще бъде заместник-министърът по икономическите въпроси в Министерството на външните работи Тае-хо Ли.

В рамките на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в информационните технологии, съобщенията, транспорта, търговията, икономиката, земеделието, енергетиката, туризма и др. Ще бъдат създадени работни групи за обсъждане на конкретните предложения на двете делегации за активизиране на сътрудничеството.

С друго решение кабинетът одобри резултатите и протокола от Първата учредителна сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Форумът се проведе на 22 и 23 юни в София, със съпътстващ българо-пакистански бизнес форум. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областите от взаимен интерес – търговия и инвестиции, селско стопанство, туризъм, информационни технологии и съобщения, транспорт, наука и образование, култура и др.

Подписани бяха и Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Агенцията за развитие на малките и средни предприятия на Пакистан, Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на търговско-промишлените палати на Пакистан, Меморандум за сътрудничество между Аграрен университет – Пловдив и Аграрен университет – Файсалабад.


Осигуряват се допълнителни средства
за държавните културни институти


Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. Средствата са за преизчисление на полагащата се субсидия от 2014 г. и през 2015 г. съгласно разпоредбите на Закона за закрила и развитие на културата, с цел осигуряване на средства за разплащане на най-неотложните разходи на организации от театралното и музикално-танцовото изкуства.

Предвид ограничения бюджет за 2015 г. и с оглед недопускане на неразплатени задължения и осигуряване на минимални условия за нормално осъществяване дейността на културните институти, от началото на годината приоритетно се разплащат основно възнагражденията на персонала и доставките на електричество, топлоенергия и горива, което поставя в невъзможност организациите да осъществяват своята дейност. За някои от културните институти, разполагаемите средства недостигат дори за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения.

Независимо от очаквания недостиг, в резултат от прилаганите от началото на годината рестриктивни мерки и повишения финансов контрол, общите разходи в сектор сценични изкуства и като цяло за Министерството на културата няма да надхвърлят разходите от миналата година.

С приемането на постановлението ще се постигне своевременно разплащане на заплатите и съхраняване на културните институции, значими за съответния регион в страната.

Бригаден генерал Димитър Шивиков ще бъде освободен от длъжност и от военна служба

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на бригаден генерал Димитър Шивиков от длъжността командир на 61-а механизирана бригада и от военна служба.
Предложението е във връзка с подаден от бригаден генерал Шивиков рапорт.


България ще си сътрудничи с Мароко в политиката за развитие на градовете

Правителството одобри проект на споразумение за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Република България и Министерството на жилищната политика и градското развитие на Мароко. Подписването на документа ще създаде условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения в областта на жилищната политика и политиката за развитие на градовете и ще бъде предпоставка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки между двете страни.

Споразумението конкретизира сътрудничеството в определени направления, вкл. инструменти за борба срещу незаконното застрояване, градско управление и развитие, политика за изграждане и управление на населените места, развитие на публично-частното партньорство. Сред другите направления са устойчивото градско пространство, в т.ч. надеждност, безопасност, дълготрайност и достъпност на сградите, при отчитане на екологичните, икономическите и социалните аспекти, енергийни източници и енергийна ефективност на сградите, въвеждане на нови методи и технологии за строителство, законодателство и правна уредба в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

Мароко е важен партньор за развитието на търговско-икономическите отношения на България със страните от Западна и Централна Африка. Политическата, икономическата и финансова стабилност на Мароко и значението, което страната отдава на връзките с Европейския съюз, са отлична предпоставка за навлизането в нея на български строителен бизнес. Установяването на партньорство с местни бизнес представители ще спомогне също и за успешно представяне на български компании на пазарите в този регион на Африка.

Назначени са нови генерални консули в Одрин
и Торонто


Правителството освободи Любомир Попов като генерален консул на България в Одрин, Турция, поради изтичане на мандата му. На поста ще бъде назначен Васил Вълчев. Той е бил генерален консул на България в Солун в периода 2011-2015 г. и ръководител на проекти в Съвместния секретариат на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013“. Магистър е по право. Владее английски, гръцки и словашки.

Поради изтичане на мандата му е освободен и досегашният консул на страната ни в Торонто, Канада. Иво Москуров ще предаде поста на Петър Крайчев – дипломат с 13-годишен стаж, който от 2002 г. заема различни длъжности в МВнР, а в периодите 2005-2008 г. и 2010-2013 г. е бил на работа в посолството ни в САЩ.


Утвърдени са приоритетите за българското председателство на Комитета на министрите
на Съвета на Европа


Министерският съвет одобри приоритетите на България за председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа за периода ноември 2015 – май 2016 г. Официално страната ни ще поеме председателството на 10 ноември т. г. в Страсбург от Босна и Херцеговина.

Приоритетите на българското председателство са свързани с потвърждаването на ценностите и принципите на европейското обединение и сътрудничество – права на човека, демокрация и върховенство на закона, и се отнасят до насърчаване правата на детето и разширяване на достъпа до култура на младите хора, независимостта на медиите и защита на уязвимите групи.

Кабинетът утвърди и Календар на инициативите на българските институции.


Правителството одобри проект на Закон
за електронната идентификацияМинистерският съвет одобри проект на закон за електронната идентификация и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, която представлява процес на използване на данни в електронна форма, представящи по уникален начин съответното лице.

В законопроекта са определени правомощията, функциите, задълженията и отговорностите на всички участници при издаването и управлението на електронна идентичност на физическите лица и на електронната идентификация.

Постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса, е една от най-важните цели на законопроекта. Чрез въвеждането на електронна идентификация като средство за стимулиране на цифровата икономика се очаква да бъдат спестени десетки милиона лева годишно на бюджета до 2020 г.

В резултат от приемането на законопроекта ще се изпълни един от приоритетите на правителството – въвеждането на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов фактор и важно условие за изпълнението на секторните реформи. Създават се условия за развитието на единния цифров пазар с помощта на иновативни и сигурни технологични решения, както и предпоставки за бъдещо развитие на цифровата инфраструктура за подобряване на качеството на публичните услуги. Това ще облекчи трансграничния достъп на бизнеса и гражданите в рамките на ЕС, а в перспектива – и с водещи страни в областта на електронното управление, намиращи се извън Европа.

Законопроектът и мотивите към него са публикувани за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.


Министерският съвет прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2014 г.

Правителството прие отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и доклада към него, по данни от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

На база на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители 2014 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма на касова основа в размер на 3 072,9 млн. лв., което представлява 3,7% от БВП. Дефицитът на сектор „Държавно управление” за 2014 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA 2010) на начислена основа съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга е в размер на 2,8% от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси.

Фискалният резерв към 31.12.2014 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите и помощите по КФП за 2014 г. са в размер на 29 409,1 млн. лв., което представлява 98,1% от годишните разчети, а представени като относителен дял в БВП – 35,8% от БВП. Данъчните приходи за годината възлизат на 23 027,8 млн. лв., което представлява 98,8% изпълнение на разчета към ЗДБРБ за 2014 г. или 28% от БВП. В структурно отношение приходите от социално и здравноосигурителни вноски надвишават разчета за годината и в голяма степен компенсират изоставането при постъпленията от ДДС, с което данъчните приходи по КФП са близки до актуализираните разчети. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 4 275,9 млн. лв. или 99,9% от планираните за годината и 5,2% от БВП. Приходите от косвени данъци са в размер на 11 480,8 млн. лв., което представлява 96,2% от актуализирания годишен разчет и 14% от БВП. Социалните и здравно-осигурителните вноски за 2014 г. са в размер на 6 448,8 млн. лв. или 102,7% спрямо планираните за 2014 г. и 7,8% от БВП. Приходите от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 822,3 млн. лв., или 101,5% спрямо годишните разчети. Неданъчните приходи са в размер на 3 459,9 млн. лв., (100,7% спрямо разчета към ЗДБРБ), а приходите от помощи – 2 921,4 млн. лв. (90,3% от разчета за годината). Спрямо 2013 г. данъчните приходи и помощите са нараснали съответно с 2,9% и 10 на сто. Неданъчните приходи са с 12,4% по-малко, което се дължи на базов ефект от постъпили приходи с еднократен характер през 2013 г. (от дивидент за държавата и присъдени суми в полза на държавата).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по консолидирания бюджет за 2014 г., представляват 39,5% от БВП, а общият им размер е 32 482,0 млн. лв. или 98,2% от годишния разчет. Спрямо 2013 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи с 6,8%, или 2 064,1 млн. лв., което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст на социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 23,8% (875,8 млн. лв.) спрямо 2013 г., а социално и здравноосигурителните разходи – със 7,5% (942,9 млн. лв.) спрямо отчетените за 2013 г.

Текущите нелихвени разходи по КФП за 2014 г. възлизат на 26 005,3 млн. лв. (101,3% спрямо разчета за годината и 31,7% от БВП), лихвените плащания – 579,9 млн. лв. (86,6% от планираните за 2014 г. и 0,7% от БВП), и капиталови разходи (вкл. прираста на държавния резерв) – 4 942,0 млн. лв. (84,5% от планираните за годината и 6% от БВП).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2014 г. от централния бюджет, възлиза на 954,9 млн. лв. (1,2% от БВП), което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. (ДФГУДПС) и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г., които също ще бъдат внесени в Народното събрание. Отчетните данни сочат общ паричен ресурс към 31.12.2014 г. по сметка на ДФГУДПС в БНБ в размер на 2 445,4 млн. лева. Наличността на 01.01.2014 г. е в размер на 2 332,0 млн. лв., като през годината с трансфер от централния бюджет са предоставени 113,4 млн. лева. По отношение на държавния дълг предвидените законови ограничители са спазени, като размерът на държавния дълг към 31.12.2014 г. е 22,1 млрд. лв. или 98,2% от заложения лимит за максималния размер на държавния дълг към края на 2014 г. в ЗДБРБ за 2014 г. (22,5 млрд. лв.).


Районите на действие на областните дирекции
на МВР съвпадат с административните области
в странатаРайоните на действие на областните дирекции на МВР следват територията на административните области в страната. Правителството прие постановление, с което определи районите, каквото е изискването на Закона за МВР.

Целта на акта е да се осигури ефективното изпълнение на функциите на служителите от териториалните структури на вътрешното ведомство.


Дирекция в МВР ще бъде Секретариат
на Съвета АФКОС


Правителството одобри промени в ПМС 18/2003 г., с което беше създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Първата част от промените е свързана с изменение в наименованието на Съвета – той вече ще бъде наричан Съвет АФКОС, с което се цели по-високата му разпознаваемост сред националните консултативни органи. Съветът ще разполага и със Секретариат. Тези функции ще изпълнява дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” в МВР.

Другите промени в постановлението са свързани с актуализиране на състава на Съвета АФКОС предвид структурата на правителството, определена с решението на Народното събрание от 7 ноември м. г.

Председател на Съвета е вицепремиерът по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. Основната задача на консултативния орган е да дава насоки, да наблюдава и да осигурява координация в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията – измами и злоупотреби със средства и имущество, принадлежащи на ЕС или предоставени на българската държава от фондове и по програми на ЕС, включително свързаното с тях национално финансиране.


България ще си сътрудничи с Международната организация по миграция за изпълнение
на програми за подпомогнато доброволно връщанеПравителството одобри проект на споразумение за сътрудничество между МВР и Международната организация по миграция (МОМ).

България е член на МОМ от 1994 г. Двете страни са подписали Меморандум за сътрудничество през 2009 г. Новият документ актуализира формите на взаимодействие като отчита промените през последните няколко години – засилените миграционни потоци и необходимостта от ефективно управление на миграцията в тясно сътрудничество между правителствените институции и международните организации. МОМ е ключов партньор на Европейския съюз по отношение на доброволното връщане и оказва основна подкрепа при извеждането на лица от някои националности, които на практика осъществяват голяма част от миграционния натиск към страната ни.

Със споразумението се цели създаването на механизъм за сътрудничество при изпълнението на програми за подпомогнато доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни, както и за превенция и противодействие на трафика на хора и оказване на подкрепа на жертвите на трафик. МВР и МОМ ще си сътрудничат и в други области, като усъвършенстване на концепцията за интегрирано гранично управление, повишаване на капацитета и познанията в сферата на управление на миграцията, улесняване на интеграцията на чуждите граждани в България, повишаване информираността на българското общество относно миграционната политика на страната и др.Закриват се две села в община Петрич


Правителството прие решение за закриване на селата Занога и Гюргево в община Петрич. Двете населени места не отговарят на предвидените изисквания в Закона за административно-териториалното устройство на Република България за наличие на самостоятелно землище и постоянно живеещо население.

За извършването на административно-териториалната промяна има прието решение на Общинския съвет на Петрич по предложение на кмета на общината.


Правителството одобри позицията на България
за извънредното заседание на Европейския съвет заради кризата с бежанцитеМинистерският съвет одобри позицията на България за участие в извънредното неформално заседание на Европейския съвет, посветено на кризата с бежанците. Българската страна ще бъде представлявана от министър-председателя Бойко Борисов. Заседанието се свиква днес следобед по настояване на Австрия и Германия, като на него ще бъдат обсъждани единствено въпроси, свързани с миграцията.

Европейският съвет се провежда непосредствено след вчерашното извънредно заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, в което участва вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. На него беше гласувана релокацията на 120 000 лица в явна нужда от закрила.

Позицията на България е, че приемането на механизъм за релокация като отговор на кризисна ситуация е временно решение. Необходимо е намирането на трайно и солидно решение, с което да се ограничи натискът по външните граници и произтичащата от това вторична миграция.

ЕС трябва приоритетно и в спешен порядък да работи заедно със своите партньори за стабилизиране на държавите на произход и подпомагане на държавите на транзит. Турция като директен съсед на ЕС е ключова страна и ЕС следва да обмисли спешни мерки за подпомагане способностите на Турция за прием на бежанци.Определено е съдържанието на информационния лист за произвеждане на референдума
на 25 ноември 2015 г.Правителството одобри вида и съдържанието на информационния лист за национален референдум с въпроса „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“

Информационният лист съдържа информация за мотивите за провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., като информира детайлно за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

Право да гласуват на национален референдум имат българските граждани с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г. Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.

Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума и двата възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, изписани с еднакъв, едър шрифт. Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х” или „V” избрания от него отговор, поставя бюлетината в плик и пуска плика в избирателната урна, като полага подпис в списъка.

Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове. Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч. Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на България при спазване на законодателството на съответната държава. Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.