Ден преди началото на новата учебна година проучване потвърди подозренията на всички, че незаинтересоваността на учениците и трудноразбираемо съдържание в учебниците спъват образователна система.

На първо място като проблем се очертава именно незаинтересоваността на децата от учебния материал. Такова мнение са изразили 49% от преподавателите, анкетирани в национално представително проучване сред учителите от 1 до 8 клас, проведено по поръчка на Център за приобщаващо образование.

Според 31 на сто от учителите най-сериозният проблем пред системата е сложното съдържание на учебниците, което децата трудно разбират.

Преобладаващата част от преподавателите смятат, че училището има важна роля за формирането на ценностите на младите хора.

Според 85 на сто от тях децата там трябва да се учат на толерантност.

75% поставят акцента върху това, че в училище малчуганите трябва да се научат да зачитат човешкия живот и достойнство.

66 на сто от преподавателите са на мнение, че трябва да научат децата да отстояват собственото си мнение и свобода на изразяване, 61%  - уважение към други култури и религии.

Най-важният урок в училище е да се научат да зачитат човешките права смятат 60% от преподавателите, за 59 на сто това е солидарността и взаимопомощта, за 51% - умението за съчувствие и съпреживяване и за 45 на сто - равенството между половете.

Постигането на тези споделени от учителите цели се сблъсква със сложното учебно съдържание и предизвикателството да се представи учебният материал по увлекателен и интересен начин, посочта авторите на проучването.

Независимо от проблемите, с които се сблъскват, за 71% от учителите нуждите на всяко дете са в центъра и те се стараят да развият потенциала на учениците.
Преподавателите виждат себе си по-скоро като вдъхновители и мотиватори, а не толкова като преносител на знания и факти. 

Наред с това, преобладаващата част от учителите се стремят да изграждат непринудени и приятелски отношения със своите ученици - 70%, а едва 15% държат на строгите и дистанцирани отношения учител-ученик.