Общините получават 732 хил. лв. по националната програма „На училище без отсъствия”

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 732 лв. по бюджетите на общини. Средствата се отпускат от бюджета на МОН за финансиране на дейности по националната програма „На училище без отсъствия”. Те ще послужат за изплащане на реално взети часове от учители и възпитатели, които заместват през първия учебен срок своите отсъстващи колеги.

„На училище без отсъствия” е една от 10-те национални програми за развитие на средното образование, финансирани от правителството. Тя е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - „Без отсъствие” и „Без свободен час”.

Министерският съвет определи реда за ликвидация на имуществото на Гаранционния фондна публичните складове за съхранение на зърно

Министерският съвет прие постановление, с което определя редът за ликвидация на имуществото на гаранционния фонд на публичните складове за съхранение на зърно. Функционирането на фонда е прекратено с разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното.

С постановлението се урежда изборът на ликвидаторите от Съвета на участниците във фонда с мнозинство от две трети. Регламентират се правата и задълженията на ликвидаторите и процедурата за извършване на ликвидацията.

Правителството прие тарифите за предизборните предавания по БНТ и БНР за местния вот и националния референдум

Министерският съвет одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР (вкл. техните регионални центрове), при провеждането на изборите и за информационно разяснителна кампания за национални референдум.

Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР и е приета съгласно чл. 197 от Изборния кодекс – не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Тарифата е аналогична на тази от предизборната кампания за парламентарните избори през 2014 г.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и условията, уредени в Изборния кодекс. 

Променя се капиталът на ВиК Варна

Правителството реши едновременно да се намали и да се увеличи капиталът на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД със стойността на сгради и ВиК съоръжения към намиращата се пречиствателна станция в местността „Клисе баир“ в с. Тополи.

Активите, за които е извършена рехабилитация, реконструкция и модернизация, се прехвърлят безвъзмездно на община Варна. Това става във връзка с изпълнен проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна – втори етап от изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател – гр. Варна“.
Според изискванията на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 и Договора за безвъзмездна финансова помощ, община Варна като бенефициент по проекта трябва да представи доказателства за собствеността върху ремонтираните обекти. В противен случай следва да възстанови получената финансова помощ.


Отчуждават се частни имоти за изграждането на обходния път на Монтана

Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти за изграждането за обходния път на гр. Монтана. За реконструкцията на инженерни мрежи в землищата на селата Долна Вереница, Войници и Николово и на гр. Монтана, ще бъдат отчуждени 38 дка.

Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”, а решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.
С друго решение в полза на „Енкон Свобода” ЕООД беше учреден безсрочен сервитут върху 104 кв. м в землището на с. Градини, община Генерал Тошево. Теренът ще бъде използван за изграждане и обслужване на подземни електрически кабели за ветроенергийните паркове „Свобода І” и „Мизия І”.

За учредяването на сервитута дружеството ще заплати 138 лв. такса и режийни разноски, както и цена за компенсационно залесяване в размер на 110 лв.


Министерството на младежта и спорта ще стопанисва част от плувен комплекс „Спартак”

Кабинетът предостави за управление на Министерството на младежта и спорта пет сгради и басейн за скокове във вода, които са част от столичния плувен комплекс „Спартак”. По този начин се създават условия за развитието на плувните спортове, за занимание на деца и младежи с тях и за интегриране на лица със специални потребности. Разполагайки със съоръженията, ММС ще може да подпомага дейността на спортните организации и общините в област София.

Министерството получи също работна стая в административната сграда на бул. „Славянски” №30 в Шумен. Офис беше предоставен и на Регионалната дирекция по социално подпомагане в Кърджали. Той се намира в сградата на ул. „Деспот Слав“ №1 в града. От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот на ул. „Г. Бенковски” №6 във Враца. Имотът – терен от 355 кв. м и построена в него административна сграда, са с отпаднала необходимост за МВР и се предоставят в управление на областния управител.

С решение на кабинета община Плевен получи правото на собственост върху четири терена с обща площ 4397 кв. м. Те са необходими за благоустрояване на района около централния покрит пазар, зеленчуковия пазар и универсалния магазин „Мизия” в града.

България открива почетни консулства в Полша и в Пакистан

Правителството прие решения за откриване на почетни консулства на България в Полша и в Пакистан със седалища в Гданск и в Лахор. За почетни консули на страната ни са назначени Ян Стравински и Саад Али Хан

Консулството в Полша обхваща Поморско и Куявско-Поморско воеводства. На фона на традиционно добрите и успешно развиващите се българо-полски отношения, откриването на дипломатическо представителство в северната част на страната ще допринесе за развитие на връзките в областта на бизнеса, инвестициите, туризма и насърчаване на контактите във всички сфери на двустранните отношения.

Пакистан представлява интерес за България с оглед на външноикономическата стратегия за връщане на българския бизнес на традиционни и навлизане на нови пазари на изток. Новооткритото консулство в страната обхваща най-голямата провинция на Пакистан по брой на населението, обем и ръст на икономиката Пенджаб. Това е и най-индустриализираната административна единица на страната, а столицата й – Лахор, се определя като най-големия образователен и научен център на Пакистан. Откриването на консулството ще подпомогне посолството ни в Исламабад за разширяване на търговско-икономическите връзки и засилване на културния и научен обмен с Пакистан, както и за цялостното развитие на българо-пакистанските отношения.

Правителството одобри проект на споразумение за изпълнение на Програмата за сътрудничество ЕСПОН

Правителството одобри проекта на Споразумение между Люксембург и държавите-членки и партниращите държави относно система за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020. Предлага се да бъде приет и Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН. Документите определят съответните органи и организации в системата за управление и контрол на програмата, определя функциите им и описва процедурите за съвместно наблюдение, административно и финансово наблюдение на изпълнението й.

Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е одобрена от Европейската комисия през февруари т. г. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общият й бюджет е 48 678 851 евро, 85% е съфинансирането от ЕФРР, а 15% - от държавите-участнички. Целта на програмата е да подпомогне ефективността на политиката на сближаване на ЕС и на другите секторни политики и програми, финансирани от европейските структурни фондове и от Кохезионния фонд. Ще се предоставят данни и информация за развитието на регионите, което ще помогне на националните и регионалните власти в изготвянето на техните политики за териториално развитие.

Заместник-министър Персенски ще ръководи българската делегация за 65-ата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО

Правителството одобри състава на делегацията и позицията на българската страна за участие в 65-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация. За форума, който ще се проведе в периода 14-17 септември във Вилнюс, Литва, делегацията ни ще бъде ръководена от заместник-министъра на здравеопазването Адам Персенски.

Съгласно предварителния дневен ред, на сесията ще бъдат обсъдени организационни въпроси, доклад за изпълнението на Хартата от Талин относно укрепването на здравните системи и общественото здраве, стратегия до 2025 г. за физическата активност в региона на СЗО и Европа и др.В края на септември ще се проведе петата сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за предстоящата пета сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Тя ще се проведе на 24 и 25 септември в Минск под съпредседателството на заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева и заместник-министъра на външните работи Елена Купчина.

Делегациите ще обсъдят въпроси в основните области на двустранното сътрудничество – търговия, туризъм, селско стопанство, информационни и комуникационни технологии и др. Очаква се да бъдат набелязани съгласувани мерки за разширяване на деловите връзки между двете страни, както и да бъде подписано споразумение между земеделските министерства на България и на Беларус за сътрудничество в областта на селското стопанство. Ще бъде обсъдена възможността за сключване на меморандум за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и Националната агенция за инвестиции и приватизация на Беларус.

Инвестиции за над 7 милиона лева ще бъдат направени за добив или проучване
на подземни богатства

Предоставянето на три концесии за добив и на пет разрешения за проучване на подземни богатства одобри правителството на днешното си заседание.

„Стоун Локъл Груп“ ООД получи концесия за добив на варовици от находище „Камен дол“ край с. Смирненски в община Ветово. За 35-годишния срок на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 777 770 лева. Предвидените инвестиции са за не по-малко от 925 000 лева.

„Водно строителство 2000” АД ще добива варовици от находище „Бялата скала“, разположено в землището на с. Пелишат, област Плевен. Концесията се предоставя за срок от 25 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания са за над 2 107 400 лв., а предвидените инвестиции надхвърлят 2 млн. лева.

За срок от 25 години „АС-Стоунс“ ООД получи концесия за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла”, участъци запад и изток. Находището е разположено в землищата на села в общините Николаево и Стара Загора. Постъпленията от концесионни плащания се очаква да надхвърлят 2 189 400 лева за целия срок на концесията, а предвидените инвестиции са за над 2 282 000 лева.

Половината от концесионните плащания по договорите (без ДДС) ще постъпват по бюджетите на съответните общини.

„Благун” ЕООД ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ „Благун“, разположена на територията на община Крумовград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от три години и минималният очакван размер на вложените средства е 1 879 000 лева. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда и рекултивация за срока на договора е 188 000 лева.

„Венстрой-2008“ ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми за срок от една година в площта „Жълтия връх”, разположена в землището на с. Арчар, община Димово. Очакваният размер на вложените средства е 32 320 лева. Предвидени са и 3500 лева за опазване на околната среда и рекултивация.

За срок от една година „Перфект Керамик“ ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Божурово” край едноименното село в община Добричка. Минималният очакван размер на вложенията в проучвателни дейности е 21 175 лева. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на договора е 2120 лева.
„Интерпром” ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Балево“, разположена в землищата на с. Голем Върбовник, с. Мали Върбовник и с. Локвата, община Бобов дол. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година и минималният очакван размер на вложените средства е 73 500 лева. Предвидени са и 4000 лева за мероприятия за опазване на околната среда.

За срок от две години „Стал 20 Роман” АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Черни дол 1“, разположена в землището на с. Хубавене, община Роман. Минималният очакван размер на инвестициите е 40 000 лева, а за мероприятия за опазване на околната среда са предвидени 10 000 лева.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата.
Съгласно Закона за публичните финанси постановлението отразява намаляването на финансирането за политики и програми, в които са реализирани спестявания, за сметка на увеличаване на разходите по други, за които е необходимо допълнително финансиране. Чрез тях са реализирани значими събития в областта на културата като отбелязването на 100-годишнината на българското кино, изложбата „Епопея на тракийските царе” в Лувъра и съпътстващата й програма, осигурява се също стопанисването на монумента „Камбаните” в София.

Правителството прие Доклад за прилагането на комплексното административно обслужване

Правителството прие Доклад за прилагането на комплексното административно обслужване (КАО) в държавната администрация. Основна цел е предоставяне на по-качествени и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса чрез подобряването на обмена на данни между различните администрации и по-малко документи и такси, които да бъдат събирани от потребителите при предоставянето на административни услуги. Мярката беше въведена в Административнопроцесуалния кодекс през 2014 г.

Докладът съдържа обобщена информация от общо 531 административни структури за напредъка по изпълнението на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на АПК и ПМС 83/2015 г. Отчетите по КАО показват, че до този момент се наблюдава значителен прогрес при въвеждането на мярката. Огромната част от администрациите не изискват допълнително от гражданите и бизнеса вече налични в обслужващите структури документи и данни. Там, където КАО не е въведено в пълна степен (основно в общински структури), се работи по промяна на нормативната уредба.

Докладът съдържа конкретни препоръки за подобряване качеството, ефективността и достъпността на административните услуги. Въз основа на приетото днес решение, министрите, областните управители и кметовете на общини следва да организират изпълнението на допълнителните указания в доклада, а в срок до 15 януари 2016 г. – да бъде внесен обобщен отчет за изпълнението на препоръките.

Предписанията в доклада имат за цел да бъде постигнато пълното прилагане на КАО от всички администрации.

Отбелязаният напредък в повишаването на качеството на административното обслужване и предоставянето на ефективни леснодостъпни електронизирани услуги за гражданите и бизнеса са приоритети в Програмата на правителството за стабилно развитие на България.

Допълва се списъкът с растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях

Правителството измени Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, с което поставя нови вещества в списъците към документа.
В Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” се включват шест нови вещества. Целта е разпространението и употребата им да бъдат поставени под контрол.

В Списък III - „Рискови вещества” се включват две нови вещества, поради установена злоупотреба с лекарствени продукти, които ги съдържат.

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата, предотвратяване на трафика и разпространението им.

Сливат се центровете за спешна медицинска помощ в София и Софийска област

Със структурни промени в системата на здравеопазването се обединяват ЦСМП-Софийска област и ЦСМП-София. Целта е да се подобри достъпът на населението до своевременна и качествена спешна медицинска помощ, по-ефективно използване на ресурсите на двата центъра и подобряване на организацията на обслужване на спешните случаи на територията на област София и Софийска област.

Възможността за ползване на общи комуникации и изграждане на единна координационна централа ще осигури по-рационално управление на спешните екипи. Значителното намаление на административните разходи и създаването на условия за по-ефективно използване на наличните човешки ресурси ще подобри мотивацията, възможностите за обучение и кариерно развитие на работещите, а с това и преодоляването на кадровия дефицит.

Изменя се Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правителството измени и допълни Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

С акта се ограничава действието на част от разпоредбите на правилника по отношение на дружества с държавно участие в капитала, чиито основен предмет на дейност е управление на финансови инструменти по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и други инициативи на Европейския съюз. Това се обуславя от предмета на дейност на тези дружества, тъй като излиза от обхвата на общоприетото понятие на търговска дейност и за него се налага по-специфична нормативна регулация.

Промяната се налага поради въведени с европейските норми изисквания към изпълнението на финансовите инструменти. Новите правила и разпоредби, регламентиращи пакета от инвестиции по линия на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г., насърчават по-широкото използване на финансовите инструменти като по-ефективна и устойчива алтернатива за допълване на финансирането чрез предоставянето на безвъзмездни средства.

Приложно поле на финансовите инструменти изисква специален подход при определяне на правилата за управлението им на национално ниво, когато това се извършва от дружества с държавно участие в капитала. Специфичната дейност и поставените изисквания към членовете на управителните органи в разпоредбите на европейското законодателство налагат извършените с постановлението промени.


Правителството прие позицията на България за заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 7 септември в гр. Брюксел.
Съгласно предварителния дневен ред, се предвижда Европейската комисия да представи информация относно развитието на пазарите на селскостопански продукти в контекста на продължаващата руска забрана, след което делегациите ще обменят мнения по въпроса. Най-засегнати в България от наложената забрана са секторите на млякото и млечните продукти и на плодовете и зеленчуците. По време на заседанието министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще изрази позицията на България относно ситуацията в млечния сектор. От месец декември 2014 г. досега страната ни активно отправя искания, предлага нови мерки за подкрепа на сектора, води дискусии и кореспонденция на ниво Съвет и Европейска комисия.

В точка „Други въпроси” се очаква делегациите на Естония, Литва, Латвия и Полша да повдигнат въпроса относно тревожната ситуация около разпространението на болестта африканска чума по свинете на техните територии.

Актуализирана е Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Правителството прие актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО). Стратегическият документ с хоризонт до 2030 г. е разработен в съответствие с приоритета за актуализацията на действащите разпоредби за управление на ядрено гориво, залегнал в програмата на правителството, както и съобразно изискванията на евродирективата за създаване на рамка на европейска общност за отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО.

Актуализираният документ определя цялостната политика и принципите в областта на използване на ядреното гориво, като обхваща конкретните етапи на управление на ОЯГ и всички видове РАО, които са под юрисдикцията на България. Стратегията очертава планираните практически решения, състоянието и експлоатацията на съществуващите съоръжения, както и стъпките за реализация на бъдещи такива. Целите и приоритетите, залегнали в документа, са в съответствие с изискванията за защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.

По отношение на дейностите за управление на ОЯГ се предвижда, като най-приемлива алтернатива, отработеното ядрено гориво да продължи да бъде преработвано, с извличане на полезните компоненти. Като основен приоритет в дейностите за управление на РАО се планира изграждането и пускането в експлоатация на Национално хранилище за погребване на РАО. Предвижда се работа в посока усъвършенстване на технологичните процеси на първична обработка на радиоактивни отпадъци; оптимизация на процесите за съществено намаляване на обема им, както и пускане в експлоатация на съоръжения за вторична преработка на РАО.

В Стратегията е заложена прозрачна политика и участие на обществеността в процеса на взимане на важните решения за дългосрочното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. 

С вътрешнокомпенсирани промени се осигуряват допълнително средства за засилване на митническия контрол и надзор

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 година. Недостигът на средства по политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи - бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ и политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма - бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“, ще бъде осигурен за сметка на предвидени разходи по политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси, бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“.

Одобрени са и допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на финансите за 2015 г. и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2015 г. в размер на 749 000 лева. Средствата са необходими за обезпечаване дейността по поддържане на поземлени имоти, отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, и сградите, построени върху тях, свързани с извършването на граничен контрол във връзка с промяната в Закона за митниците. Осигуряват се и средства за предоставените 10 щатни бройки от числеността на персонала на закритото Министерство на инвестиционното проектиране, както и за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.


Отпускат се 234 млн. лв. на ОПОС за финализиране на проекти

Кабинетът прие решение, с което одобри допълнителни лимити по сметката на Националния фонд към министъра на финансите в размер на 234 млн. лв. за разплащане на допустими разходи по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2015 г.
Средствата са в рамките на одобрените с Решение №147 на МС от 5 март 2013 г. Отпускането им ще доведе до успешното финализиране на проектите по ОПОС 2007-2013 г., съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие.