Правителството одобри промени в Устройствения правилник на областните администрации.

Намалява се числеността на областните администрации във Видин (с 3 щата), Разград (с 2 щата) и област София (с 6 щата). Направена е и вътрешно компенсирана промяна между административните звена на областната администрация на Ловеч, като се запазва утвърдената й численост от 29 души.

Предложенията са направени от съответните областни управители в резултат на анализа на разходите за персонал в администрациите. Целта им е оптимизация на разходите.

Регламентира се финансирането на обществено полезни дейности по Закона за хазарта

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта.

Наредбата съдържа разпоредби, регламентиращи условията, начина и реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално отговорно поведение по бюджета на ДКХ. Предвижда се разходването на средствата по чл. 10а от ЗХ да се извършва след провеждане на прозрачна процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение. Оценяването и подборът на проектните предложения ще се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на ДКХ. Дейностите за социално отговорно поведение включват предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост, както и провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.

Текстовете на наредбата са съобразени с европейските актове в областта на хазарта. Провеждането на отговорен хазарт е основен приоритет на Европейския съюз и всяка държава-членка се насърчава да предприеме национални мерки за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри и мерки за предпазване на младите хора от хазарт и за превенция и лечение на хазартна зависимост.