Във втората половина на годината се прогнозира понижение на лихвените проценти по депозитите и кредитите, става ясно от изданието на БНБ "Икономически преглед". Като основни причини за това са посочени високата ликвидност в банковата система и понижаващите се лихвени проценти на междубанковия паричен пазар в еврозоната и у нас.Според данните на БНБ, към месец май вече нито една банка не предлага повече от 3% по срочни депозити за домакинства, а седем банки предлагат под 1%, докато преди година 11 институции са имали оферти за над 4% и само две са можели да се финансират при под 2%. Към май 2015 г. среднопретегленият лихвен процент по новодоговорени срочни депозити за домакинства и нефинансови предприятия възлезе на 1.3% (2.1% през декември 2014 г.)