Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е уведомила „Маренго Трейдинг“ ЕООД, че за инвестиционно предложение за „Реконструкция на 3 - седалков лифт „Тодорка“, ски-зона Банско“ не е необходимо провеждане на процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Писмото е обжалвано пред ВАС от Асоциация на парковете в България като по повод същото писмо са образувани и прокурорски преписки в Окръжна прокуратура Благоевград, Софийска градска прокуратура и Върховна административна прокуратура (ВАП).

Прокурорската преписка на Софийска градска прокуратура е приключила с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 15.06.2015 г., а проверките в Окръжна прокуратура Благоевград и на ВАП все още са в ход.

На 25.05.2015 г. за реконструкцията на 3-седалков лифт „Тодорка“ в „Ски - зона с център гр. Банско” е издадено разрешение за строеж от Главния архитект на община Банско.

На 09.06.2015 г. МОСВ изиска информация от РДНСК за резултатите от служебната проверка на издаденото разрешение за строеж. С писмо от 18.06.2015 г. ДНСК информира МОСВ, че в случая няма основания за предприемане на действия по административен ред от органите на ДНСК.

В МОСВ са постъпили подготвени от ДНП „Пирин“ план-извлечение за поддържащи и възстановителни дейности в горите на Национален парк „Пирин“ за 2015 г. и обяснителна записка към него, в която се мотивира необходимото отсичане на 88 бр. дървета във връзка с подмяната на триседалков лифт „Шилигарника – вр. Тодорка“ с шестседалков лифт предвид издадено от министъра на околната среда и водите писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г.

МОСВ няма да разреши изсичането на 88 дървета преди приключване на прокурорските проверки от Окръжната прокуратура в Благоевград и ВАП и постановяване на съответните прокурорски актове.