Днес бе приета програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и Сърбия. Тя ще спомогне за постигането на основни цели в региона, съобщиха от ЕК.

Целите са ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове.

Заместник–председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви, че това е втора програма за регионално сътрудничество между България и съседна страна, която комисията одобрява за по-малко от месец. "България ще може по-активно да работи със Сърбия в областта на туризма, опазването на културното наследство и околната среда. Тези почти 60 милиона лева означават повече инвестиции и нови работни места за съседните на Сърбия региони", добави Георгиева.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу подчерта, че благодарение на тази програма България и Сърбия ще могат да развият своите гранични региони по екологосъобразен и устойчив начин. "Опазването на природните зони по границата и използването на техния потенциал за икономическо развитие е важна стъпка в правилната посока", допълни Крецу.

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са подпомагане на опазването на природното, културното и историческото наследство, свързано, когато това е уместно, с туризъм, включително възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.

Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите. Приоритизиране на видовете продукти и услуги, които отразяват специалния характер на трансграничните дестинации, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и са от полза за общността (от гледна точка на икономиката и заетостта). Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии. Разработване на поредица от действия за изграждане на мрежи с цел да се насърчи отговорността в устойчивия туризъм.