По протести на Окръжна прокуратура – Бургас, РДНСК - Югоизточен район - Бургас прогласи нищожността на 4 /четири/ разрешения за строеж в района на къмпинг "Юг" – Община Царево.

Изцяло са възприети аргументите на прокуратурата за това, че разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие. Акцентирано е и на обстоятелството, че изградените обекти попадат в имот, изключителна държавна собственост, където допускането на застрояване е незаконосъобразно и противоречащо на конституцията, уточниха от прокуратурата.

За застрояването на къмпинг "Юг" - Община Царево, Окръжна прокуратура – Бургас извърши проверка по реда на надзора за законност и установи, че главният архитект на Община Царево е издал 4/четири/ разрешения за строеж. Окръжна прокуратура – Бургас протестира тези разрешения пред Началника на РДНСК - Югоизточен район - гр.Бургас и спря изпълнението им до разглеждането на протестите.

Главният архитект на Община Царево е издал разрешение за строеж на "Вилно селище", по което е предвидено изграждането на 16 бр. вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите.

По инвестиционно предложение "Изграждане на хотелски комплекс "Лазурно море" в района на къмпинг "Юг" главният архитект на Община Царево е издал и разрешение за строеж на "Сезонен хотел", за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене, тип Бистро. Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация.

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа "Натура 2000". Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

Установено е наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг "Юг". Разрешенията за строеж са издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие /3БР/. Разрешено е строителство и е извършено такова, без да е проведена изискващата се процедура. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона - част от европейска мрежа "НАТУРА 2000". Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на Република България, а от друга и поради това, че бреговата ивица на къмпинг "Юг", в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона "Ропотамо". Последствията от засиленото антропогенно присъствие са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната. Установената в "Къмпинг Юг" активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност /сиви дюни/, обуславя нищожността на разрешенията за строеж.