Национална мрежа за децата се включи в изслушването на кандидатите за омбудсман от парламентарната Комисия по вероизповеданията и правата на човека. Бяха изслушани двамата номинирани кандидати - сегашния омбудсман Константин Пенчев и кандидата, предложен от БСП - лява България, Мая Манолова.

Национална мрежа за децата изпрати писмени въпроси към кандидатите, съдържащи нейната позиция за стъпките, които трябва да се направят в посока защита правата на децата. От организацията напочнят, че България продължава да няма специализиран омбудсман по правата на детето, който да гарантира независим мониторинг и контрол за спазване на детските права. Страната е една от трите държави, членки на ЕС, които нямат такъв специален закрилник.

В тази връзка от НМД питат двамата кандидати каква е позицията им по отношение на създаването на детски омбудсман като специална длъжност „Омбудсман по правата на детето" в структурата на омбудсмана на Република България?

България все още не е ратифицирала Третия факултативен протокол на Конвенцията на ООН за правата на детето, който позволява на деца или на техни представители да депозират жалби пред Комитета, ако считат, че не са били подходящо възмездени за нарушение на техните права в собствената им държава, отбелязват също от организацията и питат: Подкрепяте ли ратификацията на протокола?

И още:

Едно от основните нарушения на правата на децата в България е правото на живот в семейна или семеен тип среда, както беше потвърдено и от скорошния доклад на Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа от визитата му в страната през февруари 2015 г. Как смятате да отстоявате това право и какви стъпки бихте предприели по отношение на защита правата на децата в институционална и алтернативна грижа? Какви стъпки бихте предприели, ако получите сигнал за нарушени права на дете от институциите, които в същото време са отговорни за закрилата на детето в България?

Децата с увреждания, децата от различен етнически произход и децата - бежанци често стават жертва на дискриминация и негативни обществени нагласи. Какво бихте предприели за преодоляването на тези нагласи в обществото и защитата на уязвими групи деца от дискриминация?

Над 6000 деца годишно преминават през детските педагогически стаи. На практика, децата, които имат нужда от закрила по Закона за закрила на детето, получават санкциониращи мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и се настаняват в специални интернати, което е в нарушение на техните права. Подкрепяте ли необходимостта от специален закон за децата в конфликт със закона и отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните?
И двамата кандидати бяха категорични, че защитата на правата на децата ще бъде сред техните приоритети, особено по отношение на най-уязвимите групи - децата, лишени от родителска грижа, децата с увреждания, децата от ромски произход и децата в риск от бедност и социално изключване.

Г-н Пенчев се спря на инициативите, предприети от него през последните 5 години, включително активната поддръжка на процеса на деинституционализация в страната, редовните си срещи с ученици и студенти и принципната си подкрепа за създаването на детски омбудсман.

Г-жа Манолова представи виждането си за това как институцията на омбудсмана би могла да стане по-активна и по-влиятелна, както и да се доближи до хората чрез създаването на структури на местно ниво. Тя заяви, че ако бъде избрана, ще се застъпи за законодателни промени, включително ратифицирането на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания, промени в областта на детското правосъдие и подобряване на нормативната база, свързана с престъпленията на омразата.

И двамата кандидати заявиха, че активното взаимодействие с неправителствени организации, работещи в сферата на човешките права, ще бъде техен приоритет.

Изборът на новия омбудсман ще се състои следващата седмица на заседание на Народното събрание.
Национална мрежа за децата се надява, че окончателното решение на народните представители ще бъде в полза на всички деца и семейства в страната, както и че новоизбраният омбудсман ще се застъпва активно за защитата на техните права.