Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесени от земеделското министерство, предаде репортер на БГНЕС.

Основната цел на предложените промени според кабинета е да се допълни и прецизира процедурата за отдаването за ползване под наем или аренда на пасищата, мерите и ливадите от държавния поземлен фонд (ДПФ) и от общинския поземлен фонд (ОПФ), съгласно която те да се разпределят само на животновъди без провеждане на тръжна процедура.

Предложените поправки са свързани с ползването на държавните и общински пасища, мери и ливади и целят разрешаване на проблема с дългосрочните договори (до 5 години), при които пасища и мери от държавния и общинския поземлен фонд са отдадени чрез търг както на животновъди, така и на лица, които не притежават животни, но са поели ангажимент да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Земеделският министър Десислава Танева аргументира промените с това, че в МЗХ постъпват сигнали и жалби от животновъди, че големи площи от землищата, в които са разположени животновъдните им обекти, се ползват от лица, които нямат животни, но получават субсидии за площ, а за фермерите няма свободни терени за разпределение, необходими им за отглеждане и изхранване на животните.

Целта на законопроекта е пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд да се предоставят само на собственици или на ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Предвидено е всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ, които не притежават животни или броят им не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 1 февруари 2016 г. да закупят животни, чийто брой и вид да съответстват на наетите от тях площи съобразно нормата за площ на една животинска единица. В случай че до определения срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции "Земеделие", като при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.

С поправките се предвижда да се осъществява контрол за наличието на броя и вида на животните, за които са разпределени пасища, мери и ливади, като е предвиден ред за изменението и прекратяването на сключените договори. Предвиден е обаче и механизъм да се запази по възможност правото на ползване върху имотите по изтеклите договори, като се предоставя възможност на собствениците на имотите да договорят с ползвателите реда и начина за плащане на определените по пазарен механизъм наемни или арендни вноски за предоставените им имоти.

Предвидено е още от списъците на имотите, обявени за разпределение, да отпадне изискването те да съдържат данни за средното годишно рентно плащане за землището или за общината, тъй като се оказа, че то е твърде високо в сравнение с цените, определени по пазарен механизъм. В Правилника за прилагане на закона е определено, че договорите се сключват по цени, определени по пазарен механизъм, но не по-ниски от средното годишно рентно плащане за землището или за общината, които се оказват високи за животновъдите и те отказват да наемат разпределените им имоти. С промените на Десислава Танева се предлага това изискване да отпадне и договорите да се сключват само по цените, определени по пазарен механизъм.