Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, трябва да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет, за да се признаят здравните им вноски за този период, напомниха от НАП-Русе.
Към края на юли много от младите русенци, учещи в чуждестранни университети, приключват изпитните си сесии и започват да се завръщат в родния град. По-опитните от тях вече знаят какво трябва да направят, за да уредят през лятната ваканция здравните си вноски, но близки на първокурсниците вече търсят в офиса на НАП в Русе информация по темата.
Документът трябва да съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Ако е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.
Документът се подава в поделенията на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.