Екоинспектори проверяват сигнал за наличие на измряла риба в язовир "Розов кладенец" и вземат проби от водата на място.

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води и на Регионалната лаборатория в Стара Загора извършват съвместна проверка по сигнал за наличие на измряла риба в язовир "Розов кладенец". Язовирът се намира в землището на село Обручище в община Гълъбово.

На място, по канала, в който заустват отпадъчните си води ТЕЦ "Брикел" експертите са наблюдавали количества измрели сом и шаранови риби. Измрелите екземпляри се наблюдават и в ръкава на язовир "Розов кладенец", преди каменната дига.

Регионалната лаборатория ще вземе две водни проби – първата от пробовземната точка на ТЕЦ "Брикел", преди заустване в язовира, съгласно издаденото им комплексно разрешително, а втората от повърхностна вода от язовир "Розов кладенец" в близост до каменната дига. Показателите, които ще се анализират на място са активна реакция, остатъчен хлор и температура при първата проба, а втората проба - по показатели температура, активна реакция и разтворен кислород. Пробите ще бъдат анализирани и в лабораторни условия, по показатели, определени от Басейнова дирекция - Пловдив и съгласно действащото разрешително на ТЕЦ "Брикел"