Предложения за завишаване на допустимите нива на радиация в храните и питейната вода ще гласува Европейският парламент (ЕП) в четвъртък. За консумация от страна на 500 млн. потребители, от които няколко десетки милиона – деца, могат да бъдат одобрени радиоактивни продукти, съдържащи канцерогенни и мутагенни вещества, за които не съществуват безопасни прагове. Това предупреди Комисията за независими изследвания и информация за радиоактивността (CRIIRAD), френска неправителствена организация, която е специализирана в анализа на радиоактивност в околната среда.

Проектът за регламент, който ще бъде разгледан на 9 юли, урежда максимално допустимото радиоактивно замърсяване на храни в случай на ядрена авария. Като правило обаче този текст, след като бъде приет, ще се прилага пряко и задължително във всички държави от Европейския съюз, без никаква възможност за промяна. Ако радиацията в определен продукт надвишава определените нива, той няма да бъде допуснат на пазара. Ако обаче тя е в „норма“ съответната храна ще бъде разрешена в рамките на ЕС, както и за износ от Европа към трети страни или за внос в Европа от замърсени трети страни.

Предвиждат се допустими количества замърсяване с четири радионуклида: плутоний, стронций, йод и цезий в следните категории храни: детски, млечни, основни – месо, риба, зеленчуци, плодове, зърнени култури, както и в напитки, включително питейна вода. Нивата, определени като максимално допустими обаче, надхвърлят поносимостта на човешкия организъм и съответно границата на безопасност, се посочва в становище на CRIIRAD, изпратено до Европарламента. В увода към проекта за въпросния регламент, който предстои депутатите да гласуват, се посочва, че предложенията за максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване са на база доклад на Евратом (Европейска общност за атомна енергия).

Нашите собствени изчисления обаче показват, че прилагането на тези нива излагат здравето на потребителя на неприемливо висок риск, посочват от CRIIRAD и допълват, че по тази причина са подложили докладa на Евратом на сериозен критичен анализ. В резултат са открити десетки нередности, грешки и подценяване на риска от консумацията на радиоактивна храна. Oт Комисията за независими изследвания са поискали от ЕК имената на експертите, написали доклада. От Главната дирекция за енергетика обаче категорично са отказали да я дадат. CRIIRAD е подала жалба срещу Комисията до европейския омбудсман. Към момента няма ясна и официална позиция относно мотивите на ЕП за проекта за регламент, който ще се гледа в четвъртък. До няколко месеца обаче Европейската комисия и Съветът на ЕС трябва да има окончателно становище.