На заседанието си този четвъртък Комисията за бюджет и финанси ще проведе изслушване на кандидатите за управител на Българската народна банка (БНБ). В хода на усилията си за повишаване доверието в институциите и в рамките на проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения” Български институт за правни инициативи изцяло на база публична информация състави публични представяния на четиримата номинирани за управител на БНБ.Представянията бяха предварително изпратени до кандидатите и придружени с покана за проверка на събраната информация и попълване на модел на декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имущество, както и специална анкета. 
От четиримата кандидати само Виктор Йоцов попълни така изпратените анкета и декларация и предостави съгласие същите да се публикуват интернет страницата на проекта. Григорий Вазов изпрати писмо, в което изрично отказа събраната информация да бъде публикувана, с което БИПИ се съобрази. От останалите двама кандидати – Бисер Манолов и Димитър Радев, обратна връзка не беше получена.
Изборът на управител на БНБ е от ключово значение за управлението и стабилността в държавата. Ето защо не е маловажно кой ще бъде избран на тази отговорна позиция и от БИПИ смятаме, че българските граждани имат право да получат максимално пълна информация за кандидатите. 

Ето и по-важните данни:

Бисер Манолов 

Роден е през 1965 година, висшето си образование завършва в Университет за национално и световно стопанство, гр. София, специалност: Инвестиции в промишлеността. Период на обучение: 1985 г. – 1990 г. Успех от държавния изпит: 5,00.

Кариерно развитие:

В периода 1989 г. до 1990 г. финансов консултат в Escort Management Consultancy (McKinsey Project).
За две години от 1990 г. до 1991 г. е Началник „Валутно счетоводство“ и началник отдел „Ликвидност“ в ТБ Електроника.

От 1991 г. до 2003 г. е главен дилър на Уникредит Булбанк АД. Отговарял е за инвестиционния потфейл на банката (парични пазари, ценни книжа, деривативи, злато и сребро, G7 ценни книжа, нововъзникващи пазари).

През 1998 г. основава и е председател в продължение на два последователни мандата (до 2003 г.) на Бългаската дилърска асоциация, която се занимава с внедряване на индекса LEONIA.

От м. февруари 2003 г. до м. март 2011 г. Бисер Манолов е Председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), където е отговорял за инвестиционната стратегия на фонда, за изпълнение на портфела и надзор на производствата по банкова несъстоятелност.

За три мандата по три години от 2003 година, Бисер Манолов е член на изпълнителния съвет, член на комитета по финанси и планиране, член на подкомитета по изследвания и насоки, член на регионалния комитет Европа.
От 2006 г. до 2010 г. е член на работна група на Европейската комисия за Схемите за гарантиране на депозити.
В периода 2007 г. до 2010 г. г-н Манолов е член на Комитета на ЕС EFDI (Европейски форум на институциите за гарантиране на влоговете).

От м. март 2011 г. до настоящия момент Бисер Манолов е член на управителния съвет (посочен от Асоциация на банките в България) във Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

През м. юни 2015 г. Бисер Манолов е кандидат за заемане на длъжността управител на БНБ, номиниран от народни представители от парламентарната група на Реформаторския блок.
Кандидатът не е попълнил предложения му образец за състоянието на личното му имущество, в това число влогове в банки, притежание на недвижими имоти и наличие на задължения над 5000 лева.


Виктор Йоцов

Роден е през 1961 година, висшето си образование завършва в Университет за национално и световно стопанство, специалност: „Управление и планиране на народното стопанство (Социално-икономическо планиране)”. Доктор по икономика, Икономически институт при БАН. Дисертационен труд: „Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси в условията на преход – теоретични постановки и емпирични резултати”

Кариерно развитие:

От 1986 до 1995 г. е научен сътрудник в секция „Аналитично прогнозна дейност” на Икономическия институт при БАН, а от 1992 до 1994 г. е хоноруван асистент по „Макроикономика” в Международен колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия.

През 1995 г. започва работа в Българска народна банка (БНБ). Първоначално е назначен на длъжност експерт в отдел „Платежен баланс и външен дълг”, където работи то 1997 г. От 1997 г. е началник на отдел „Икономически изследвания” в БНБ, а от 1998 г. започва работа по получаване на докторска степен в Икономическия институт при БАН. От 1998 до 2000 г. е хоноруван асистент към катедра „Финанси” на УНСС.

През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси в условията на преход – теоретични постановки и емпирични резултати”. В същата година става и.д. главен икономист на БНБ и директор на дирекция „Икономически изследваия и прогнози”. Тази длъжност заема до 2003 г.

От 2003 г. до 2010 г. работи като представител на България в Международния валутен фонд (МВФ) и съветник на изпълнителния директор. През 2011 г. става доцент в секция „Макроикономика” в Института за икономически изследвания към БАН по съвместителство. Същата година започва работа и като доцент в катедра „Финанси” на УНСС. Преподавателските длъжности заема и понастоящем. През учебната 2014/2015 г. води занятия в дисицплините „Основи на финансите”, „Финансови кризи” и „Парична теория и парична политика” във Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Има множество публикации в областта на финансите. Научните му интереси са в областите парична теория, парична политика, публични финанси, международни финанси, външна търговия.

От 2011 г. е хоноруван преподавател по „Банков мениджмънт” в Международен банков институт и по „Международни финансови институции” и „Теория на парите и кредита” в Нов български университет.

От 2012 г. и към настоящия момент е председател на Управителния съвет на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) по договор за управление.

Имотно състояние:
Декларирал е собственост на два имота- апартамент в София и вила във вилна зона Косанин дол. Има и ипотека, учредена върху недвижимото му имущество. Притежава три автомобила, единият от които е купен на изплащане. В банка държи влог от 47 000 евро.Григорий Вазов

Роден е през 1951 година. Висшето си образование завършва във ВФСИ „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, катедра „Финанси и кредит“, магистър. По късно защитава и докторантура във същото висше учебно заведение.

Кариерно развитие:

От 1976 г. до 1999 г. е преподавател във ВФСИ „Д.А. Ценов“, град Свищов. А от 1988 г. до 1990 г. е и доцент в Катедрата по Финанси и кредит на Стопанската академия в Свищов.
От м. септември 1990 г. до м. февруари 1992 г. е научен секретар на Националния център по мениджмънт в гр. София. През 1991 г. за четири месеца е съветник на министъра на промишлеността, търговията и услугите.

От м. април 1991 г. до м. май 1994 г. е заместник-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите (което през 1992 г. е преименувано на Министерство на индустрията и търговията, а от м. юни 1992 г. е Министерство на промишлеността). В същия период, в качеството му на заместник-министър, той е член на Съвета на директорите на Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество и Банковата консолидационна компания. Също в качеството на заместник-министър Г. Вазов е председател на Съвета на директорите на ТБ „Балканбанк“ АД от април 1992 г. до юни 1994 г., а до м. октомври 1995 г. е заместник-председател.

От 1994 г. до момента е управител на „Вазов институт“ ООД в гр. София, който се занимава с разработване и участие във финансови анализи, проекти за преструктуриране, бизнес планове, проекти по структурни фондове на ЕС.

В периода 1998 г. до 2001 г. е Председател на Съвета на директорите на „Търговия на едро – Плевен“ АД.
На 27.03.1998 г. Григорий Вазов става доцент в Университета за национално и световно стопанство в направление „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховане“, „Финанси на предприятията“.

За период от дванадесет години от 1998 г. до 2010 г. Г. Вазов е Декан на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

От м. октомври 2002 г. до момента е председател на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София. От 2005 г. е Президент на ВУЗФ, а от м. ноември 2008 г. е Ректор.

От м. февруари 2012 г. до момента е главен секретар на Сдружението на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
Член е на Надзорния съвет на „ДЗИ – Общо застраховане“ АД и „ДЗИ – Животозстраховане“ АД от м. май 2015 г.
Не е попълнил справката за имуществено състояние.


Димитър Радев


Роден е през 1956 година. Висшето си образование е завършил в Университета за национално и световно стопанство (ВИИ „Карл Маркс“). Среден успех от следването „Много добър“ 5,19 и среден успех от държавен изпит „Много добър“ 5,00. Специалност „Финанси и кредит”.

Кариерно развитие:

Започва своето професионално развитие в Министерство на финансите. Последователно се развива в администрацията на министерството като специалист (1980 г. – 1984 г.) и като главен специалист (1984 г. – 1987 г.). Заема различни ръководни и експертни длъжности в държавната администрация в периода 1988 г. – 1992 г., съответно заместник-началник/и.д. началник в Държавно бюджетно управление в Министерството икономиката и планирането, началник на управление „Финанси на народните съвети“ в Министерство на финансите и началник на Главно управление „Бюджет“ (ранг на заместник-министър) отново в Министерство на финансите. 

Политическата му кариера в държавната администрация се състои в последователното му назначаване като заместник-министър на финансите в периода 1992 г. – 2001 г., като през периода се сменят шест правителства. След 2001 г. Димитър Радев започва работа в Международния валутен фонд (МВФ), където работи и в момента. Първоначално (2001 г. – 2003 г.) той е бил помощник на изпълнителния директор към Кабинета на изпълнителния директор в МВФ. След това работи като съветник по оказване на експертна помощ в сферата на публичните финанси в МВФ. От 2006 г. е старши икономист в МВФ като ръководител мисии за техническо съдействие в управлението на публичните финанси към Департамента по фискални въпроси в МВФ.

Димитър Радев е заемал и други ръководни, надзорни или консултантски дължности през периода 1992 г. – 2002 г. Бил е член на Надзорния съвет на Сосиете Женерал Експресбанк между 1996 г. и 1999 г. Член е бил и на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, като представител на държавата, в периода 1996 г. – 2001 г. Като алтернативен гуверньор за България към МВФ работи през 1997 г. – 2001 г. От 1995 г. е член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европеа, като от 1998 г. до 2002 г. е бил заместник-председател на същия съвет.

Не е попълнил справка за имущественото си положение.