Средномесечният брой на пенсионерите за 2013 г. е 2 195 904, или с 21 738 пенсионери по-малко в сравнение с 2012 г. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година, съобщиха от НОИ.

Сумата на изплатените пенсии е в размер на 7 732,0 млн. лева, а реализираната икономия – 167,2 млн. лв. Разликата е резултат от продължилото повишение на възрастта и стажа при пенсиониране и през 2013 г., което е довело до по-малък брой новоотпуснати пенсии спрямо 2012 г. Средната пенсия на пенсионер за 2013 г. е 293,96 лв., с включена коледна добавка за 2013 г.

Със 71,9 млн. лева по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2013 г.

За отчетния период общите разходи възлизат на 8 972,2 млн.лв., което представлява 99,2% изпълнение на плана за 2013 г.

За миналата година изпълнението на плана на разходите за пенсии е 97,9 %. Повече разходи от планираните са направени при паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване – 39,2 млн. лв. над плана, както и при обезщетенията за отглеждане на малко дете – 13,8 млн. лв. преразход.

По отношение на обезщетенията за безработица през 2013 г. са направени разходи в размер на 351,7 млн. лв., като е направена икономия от 1,0 млн. лв.

Към края на 2013 г. приходите за ДОО са в размер на 4 266,9 млн. лв., което е 99,0 на сто изпълнение на плана за годината. Най-голям е делът на средствата, постъпили от осигурителни вноски на работодатели, осигурени и самоосигурявящи се лица, събрани от Националната агенция за приходите. По това перо през 2013 г. по сметките на ДОО са постъпили 3 437,8 млн. лв.

През 2013 г. са получени допълнителни субсидии от Централния бюджет за покриване недостига от средства в ДОО в размер на 1 815,9 млн.лв. Това е с 92,7 млн. лв. (4,9 на сто) по-малко от планираните.