С пълно мнозинство Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ одобри осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на морския участък на газопровода "Южен поток" в български води, съобщиха от МОСВ.

Експертният съвет разгледа днес инвестиционно предложение за "Морски газопровод Южен поток – български участък" с възложител Саут Стрийм Транспорт БВ. Предмет на инвестиционното предложение е българският участък на морския газопровод "Южен поток" от границата между турската и българската изключителна икономическа зона.Същият е продължение на морския газопровод "Южен поток", който започва близо до Анапа в Русия и минава през водите на руската и турската ИИЗ. Тръбите на газопровода ще бъдат положени на морското дъно. За пресичане на брега при плажа Паша дере е избран безизкопен метод. При съоръженията на сушата българският участък на морския газопровод се свързва с приемен терминал, който е част от газопроводната система "Южен поток" на територията на Република България, която се разработва от Южен поток България АД.

Инвестиционното предложение подлежи на задължителна Оценка за въздействие върху околната среда. Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите. Процедурата по ОВОС стартира през юни 2012 г. Докладът за ОВОС и приложения към него доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са представени в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на 23.10.2013 г. Предвид притесненията на жителите на засегнатите населени места на община Варна във връзка с опазването на околната среда и ползването на плажа Паша дере при изграждането и експлоатацията на газопровода, като алтернатива за излизане на тръбите на сушата е предложен безизкопен метод на пресичане на плажа. Качеството на докладите е оценено с положителна оценка от компетентния орган. На 19 и 20 декември 2013 г. са проведени обществени обсъждания в гр. Варна и с. Приселци, община Аврен.