В сградата на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) се проведе заседание на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения.
Ръководството на ДАНС запозна народните представители с преструктурирането на Агенцията, наложено от промените в Закона за ДАНС от месец юни 2013 г. и интегрирането на ГД БОП. Посочени бяха действията за изменение на подзаконовата и вътрешнонормативната база на Агенцията в съответствие с промените в закона, както и предприетите реформи във функционално-организационната структура на ДАНС за разграничаване на сферите на компетентност на отделните структурни звена и премахване на дублиращите се функции.
Акцент бе поставен върху организацията на работата на ДАНС в рамките на междуинституционалния механизъм за противодействие на засиления миграционен натиск и свързаните с него заплахи за националната сигурност.