Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест до Софийския апелативен съд срещу разпореждането за връщане на делото за бюлетините в Костинброд, съобщиха от прокуратурата.

В три раздела СГП протестира неоснователността и незаконосъобразността на разпореждането за връщане на делото и аргументирано излага доводите си.

Протестът идва след като Софийският градски съд върна на Софийска градска прокуратура делото за откритите ден преди изборите през месец май бюлетини в печатницата в Костинброд.

Единствен подсъдим по делото е главният секретар на Министерски съвет в служебното правителство Росен Желязков.

От СГП посочват, че съдията-докладчик заявява, че в обстоятелствената част на обвинителния акт не били посочени специалната цел на престъплението. Този извод намирам за неправилен, тъй като: в диспозитива на обвинителния акт /към който съдът няма никакви забележки/ специалната цел на престъплението ясно е посочена: "..с цел да набави облага за другиго – "Мултипринт" ООД, представлявано от Йордан Станков Бончев, /изразяваща се в спестени организационни и производствени дейности за изпълнение и обезпечаване на договорните задължения/", заявяват от СГП. Според обвинителите в обстоятелствената част на обвинителния акт се съдържа подробно описание на поведението на обвиняемия, чрез което е обективирана специалната цел, респективно-прекият умисъл за извършване на деянието /време, място и начин/.-"Знаейки, че сроковете за изпълнение на договора са изключително кратки, обвиненията . Желязков целенасочено не осъществил контрол върху изпълнението му по отношение на съпътстващите задължения на "Мултипринт" ООД, които биха създали производствени затруднения и биха увеличили технологичното време за изпълнение на предмета на договора - изготвяне и доставка на изборните бюлетини в срок до 08.05.2013 год."

Според обвинението обвиняемият Желязков не предприел никакви действия по отношение на изпълнителя, за да бъде гарантирано отпечатването на точния брой бюлетини…не е било осигурено и съхраняването в печатницата на негодните бюлетини /технологичния брак/ при строг режим на достъпа, в отделно помещение, до приключване на изборите".

Желязков не е изискал от свидетелите В. Янева и И. Цонков в качеството им на отговорни лица по договора от страна на Възложителя, да осъществяват строг контрол на процеса по отпечатване и съхранение….Той не е командировал тези служители до производствената база, където на място да бъде осъществен контрол как се печатат бюлетините, как се отчитат…"

"Въпреки служебните си задължения, разписани в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация по отношение на отдел "Административна и регионална координация", който е на пряко негово подчинение, обвиняемият изцяло се дезинтересирал от дейността на служителите от този отдел по отношение на осъществяването на контрол върху изпълнението на задълженията на "Мултипринт" ООД."

Следователно, в обстоятелствената част на обвинителния акт е посочена специалната цел и е описано в какво точно се изразява целената от обвиняемия облага, посочват от СГП.

Съдът е констатирал несъществуващо противоречие и липса на единство между заключителна и обстоятелствена част на обвинителния акт по отношение на дължимото поведение на Желязков, изразяващо се в това, че "...от една страна се твърди, че Желязков не е изисквал от служители на Министерски съвет да осъществят контрол, а от друга, че той самият не е организирал и осъществил контрол върху дейността на администрацията".

От прокуратурата отговарят, че такова противоречие не е налице: в обстоятелствената част на обвинителния акт подробно са описани задълженията на Възложителя /Министерски съвет и конкретно на отдел "Административна и регионална координация" при Администрацията на МС, в който отдел работят свидетелите Янева и Цонков/ и задълженията на Изпълнителя /"Мултипринт" ООД, представляван Й. Бончев/:

От прокуратурата оборват и твърдението на съда, че веднъж се говори за "производствена база на "Мултипринт" , а втори път се посочва "печатницата", което въвеждало "нов факт" в обвинението. От изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт факти става ясно по безспорен начин, че производствена база на "Мултипринт" е именно печатницата на дружеството, т.е. няма нов факт или противоречие, а използване на синоними, посочват от СГП.

На 16 декември миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу бившия главен секретар на Министерски съвет Росен Желязков. Той е обвинен за това, че в периода 27.04.2013 год. - 12.05.2013 година в София, като главен секретар на МС на Р България, не е изпълнил служебните си задължения, като не е осъществил контрол върху дейността на служителите от администрацията към МС по отношение на изпълнението на задълженията на "Мултипринт" ООД по договор № МС - 83/27.04.2013г. за изработка и доставка на 8 343 000 броя бюлетини за гласуване. Въпреки задълженията си по Устройствения правилник на МС и неговата администрация и след изрично оправомощаване за сключване на договор от служебния министър-председател Марин Райков, Росен Желязков не е осигурил осъществяването на строг контрол върху отпечатаните количества бюлетини и манипулациите с технологичния отпадък. Не е осигурил строга отчетност върху чистия тираж бюлетини и заприходяването на всяка отделна бройка.

Отпечатани са 351 075 броя бюлетини, годни да послужат по предназначение, извън възложените по договора.

Настъпилите вредни последици са създаване на обществени нагласи, довели до недоверие от страна на значителна част от българските граждани към изборния процес и правилното и законосъобразно функциониране на органите на държавна власт в България.