България е избрала четири банки, които да управляват Глобалната средносрочна програма на страната за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро.

Държавните ценни книжа ще бъдат пласирани в следващите три години, а организатори на предстоящите търгове ще бъдат Citigroup Global Markets Ltd., HSBC Plc., Societe Generale и Unicredit Bank AG.

Това гласи проектът на закон за ратифициране на договора за дилърство, публикуван на сайта на Народното събрание. Aгент по емисията e Citibank N.A., London, a регистратор - Citigroup Global Markets Deutschland. Рейтинговата агенция Moody`s Investors Service вече присъди предварителна инвестиционна оценка на Глобалната средносрочна програма, като тя е Baa2 със стабилна перспектива.

Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. евро, като общият обем на траншовете за всяка отделна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг в годишните закони за държавния бюджет", гласи проектозаконът. Той предвижда още максималният матуритет (максималният срок до падежа – бел. ред.) на книжата, които ще се издават, да бъде до 30 години.

В документацията е посочен и максимален лихвен процент по облигациите в размер до 10% което значително надхвърля текущите лихвени нива по българските облигации", пише още в мотивите. Целта е да не се дават насоки на пазара за лихвените нива по новите облигации.