Комисията за защита на конкуренцията обвини "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) в злоупотреба с господстващо положение.
Според регулатора злоупотребата се състои се в косвено налагане на извъндоговорни нелоялни търговски условия и прилагане на различни условия за едни и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравностойно положение като конкуренти.

Разследването е започнало заради твърдения на "Източна телекомуникационна компания” АД (ИТК), че БТК едностранно и неправомерно е прекратила договор.
Анализът на договорните клаузи показва, че въпреки формалната равнопоставеност договорът е едностранно прекратен от БТК на основания, които към момента на прекратяването са спорни между страните.

Поведението на БТК е продиктувано от пазарната мощ на дружеството, която му позволява да наложи нелоялни и неравнопоставени условия извън формалните отношения, предвидени в договора между страните, смятат от КЗК.
КЗК установява, че процесното поведение на БТК има и дискриминационен характер, доколкото БТК е следвала различно поведение при сходни предходни случаи на констатиран нерегламентиран трафик.

Нещо повече, БТК е прекратила договорните си отношения с ИТК независимо от усилията на последната, а като изискване за подновяване на взаимната свързаност БТК предлага договорна клауза, която цели единствено да измени договорните отношения с ИТК. Това също така поставя ИТК в неравностойно положение спрямо конкурентите му, се отбелязва в решението на регулатора.

КЗК счита, че поведението на БТК води до тяхното преустановяване и възпрепятстване на конкурентна стопанска дейност.
БТК има право да представи писмени възражения и доказателства в 30 дневен срок. Компанията може да поиска изслушване в открито заседание.