Българският медиен съюз изпрати днес становище до Министерство на провосъдието във връзка с представения от Министър Златанова на 21 декември 2013 година и поставен на обществено обсъждане проект на нов Наказателен кодекс.

Организацията отчита като положителна стъпка изготвянето на цялостен проект на нов Наказателен кодекс, който да кодифицира в себе си вижданията за развитието на наказателната политика. Същевременно в изпратеното становище се акцентира върху нормата на чл.146 от проекта - фотографиране, филмиране, записване. Подобен текст за първи път се предлага в историята на наказателното ни право и не може да бъде открит негов толкова широк аналог в текстовете на подобни закони в близките на нашата правни системи.

Проблематично се явява дори и посочването на деянието – текстът обявява за престъпление акта на самото фотографиране. Обявява се за наказуемо действие, което само по себе си представлява действие или способ за упражняване на право - гарантирано освен от редица междунарнодни актове - Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за гражданските и политическите права, а също така и от Конституцията на Република България - правото да се търси и получава информация.

В Резолюция на Съвета на Европа от 1998 година държавите се насърчават да предвидят мерки за защита на личната неприкосновеност от фотографиране и записване, но тeзи мерки следва да бъдат в полето на гражданското право и корегулацията. Съобразявайки се с това изискване, Българският медиен съюз включи в Професионално-етичния си кодекс, норма която гласи:

"1.9. Медиите следва да се въздържат в своята работа от използването на средства за заснемане на хора от далечно разстояние, в тяхната частна собственост или заобикаляща ги среда, както и от употребата на скрити камери или микрофони, както и от публикуването на фотографии и/или други материали, които не отговарят на тези правила, освен ако няма друг начин за осигуряване на важна за обществения интерес информация. Дерогирането на настоящото правило може да бъде оправдано само и единствено при наличинието на особено важен, надделяващ обществен интерес."

Считаме, че с приемането на цитирания по-горе текст и осигуряването на реален механизъм за неговото действие – чрез системата на саморегулация е достатъчна гаранция за изпълнението на резолюцията и дава възможност на засегнатите страни да потърсят своите права и получат бързо и справедливо решение, ако се установи, че са били засегнати.

В заключение, Българският медиен съюз настоява Министерство на правосъдието да преосмисли нуждата от съществуване на нормата на чл.146 и оттегли нейния текст от проекта на нов Наказателен кодекс, който предстои да поема своя законодателен път към Народното събрание.