Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати към районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разрешение за извършване на плащане към аптеките - договорни партньори на НЗОК за периода 01.11. - 15.11.2013 г. в размер на 25 212 230 лв., съобщиха от НЗОК.

След потвърждаването на получените платежни нареждания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), аптеките ще получат по своите банкови сметки преведените им средства до 13.01.2014 г. Според индивидуалните договори с аптеките НЗОК трябва да преведе дължимите им средства за дейност 30 работни дни, след като тя бъде отчетена (за отчетния период 01.11.-15.11.2013 г. това трябваше да стане на 03.01.2014г.)

Тъй като за бюджетната 2013 г. работата на СЕБРА в единната сметка на Р България приключи на 20.12.2013 г. и бяха изминали 25 работни дни от края на отчетния период, се наложи да се изчака Министерството на финансите да даде лимити за 2014 г. за работа в СЕБРА. Лимити се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити след набиране на средства по единната бюджетна сметка.

В закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели са заложени 527 000 000 лв., а за здравноосигурителни плащания за медицински изделия средствата са 82 000 000 лв. НЗОК е заплатила за 2013 г. на аптеките общо 544 300 000 лв. и още 8 360 000 лв. на доставчици за заплащане на глюкомери и тест-ленти.