Депутатите приеха редакционните поправки в точка две и три от решението на бюджетната комисия за КТБ и след това в гласуване анблок приеха доклада на комисията. От общо 168 народни представители, 132 гласува „за", 35 „против", един „въздържал се".
След редакция докладът на бюджетната комисия изглежда така:
Точка Първа: Министерски съвет следва да подготви и да внесе в Народното събрание предложения за изменение в пълно съответствие с правото на ЕС на законите в областта на банковото дело, включително на Закона на Българската народна банка, Закона за кредитните институции, Закона за гарантиране на влоговете.
Точка Втора: Народното събрание да приеме законодателни промени, осигуряващи незабавно изплащане на гарантираните депозити при условията в правото на Европейския съюз.
Трета точка, която предвиждаше Народното събрание да приеме изменения в Закона за кредитните институции за оздравяване на банките с отрицателен капитал, отпадна.
Точка четвърта, станала трета: Препоръчва се на БНБ да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в банковата дейност, което да проследи извършените от акционерите и администраторите на банката, както и на свързаните с тях лица операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери.