МОСВ няма да допусне незаконосъобразни методи за добив на нефт и природен газ. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Светлана Жекова от трибуната на Народното събрание, предаде БГНЕС.

Изказването й е по повод въпрос за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок "1-11 Вранино".

Именно въпросното решение от 26 август и поставените в него задължителни условия гарантира изпълнението на проучвателните дейности в съответствие със законодателството по околна среда, заяви Жекова. Тя коментира, че това решение не е разрешение по смисъла на Закона за подземните богатства. С него се съгласувал работен план за търсене и проучване на природен, не на въглищен газ.

Жекова заяви, че в съответствие с влезлите в сила от април през 2012 г. разпоредби на ЗИД на Закона за опазване на околната среда, всички проучвателни сондажи на нефт и газ са предмет на процедурата по ОВОС в България. Според нея, това е нещо, с което нашата държава е отишла по-далеч от разпоредбите в съответната европейска директива за ОВОС и е една от малките държави, които въвежда задължителен ОВОС или преценка за ОВОС по отношение на добив на природен нефт и газ.

След изготвяне на работен проект за предвидените за прокарване сондажи, възложителят следвал да уведоми компетентния орган за необходимостта от провеждане на процедура по ОВОС за сондажните дейности. За същото са постановени задължителни условия на въпросното решение на министъра на околната среда и водите от 26 август", заяви Жекова. Тя обяви, че всяко следващо действие, свързано със сондажни дейности, следва да премине през съответните процедури по Оценка на въздействието върху околната среда. За да се избегнели всякакви спекулации, тя каза, че на този ранен етап на планиране на дейностите не се изпълняват такива, които да са предмет на оценка по ОВОС или на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

Поради това процедурата за постановяване на въпросното решение, с което се съгласува цялостен и годишен работен проект за проучване на нефт и природен газ в границите на Блок "1-11 Вранино" произтича от разпоредбите на наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони, каза Жекова.

Съответно предметът на постановление на съответното решение се отнасял само до съвместимостта на предложените дейности в работния план с целите за опазване на зоните от мрежата НАТУРА 2000", добави Светлана Жекова.