Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки.

Това е записано в позиция на АИКБ по проекта на държавния бюджет за 2015 година. "По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г.", заявяват от АИКБ. Позицията им се базира на резултати от традиционното им проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции.

Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на сто.

Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти.

Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 40 %.

АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки. Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза "запазване на ставката от 10 % през целия период 2015 – 2017 г.". Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването на фонд "Пенсии" чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто.

Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 г.

Според асоциацията прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. АИКБ остава на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0% от БВП.

По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на коефициента на безработица в интервала 11-11,2%.

По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 2010 г. – 6,4%; 2011 г. – 5,8%; 2012 г. – 13,3%; 2013 г. – 10,4%; 2014 г. – 4,0%.

Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-квалифицирания персонал.

"Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове", заявяват от АИКБ. Според тях постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху бизнеса.

АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани.

АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност" предвид доказано неефективните и неефикасни разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор "Отбрана" анализите сочат, че към настоящия момент не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен партньор.

Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука".

АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система.

АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство драматично закъсняват.

Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове, се казва още в позицията.