Правителството одобри промени в Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, предаде репортер на БГНЕС.

В съответствие с разпоредбата на чл. 289, ал. 1 от ЗЛПХМ се предвижда промяна в чл. 5, ал. 1 от Наредбата. Съгласно предложената нова редакция, на административно-наказателна санкция (глоба или имуществена санкция) подлежат всички субекти по веригата, които продават лекарствени продукти, различни от образуваните по реда на закона.

Променят се и разпоредбите, отнасящи се до страните, в които цените на лекарствените продукти се използват като референтни за целите на ценообразуването. Общият брой и конкретните референтни държави се запазват. Предлаганите промени са Финландия и Дания да преминат от основните към допълнителните страни, а Естония (в основните) да бъде заменена с Латвия от допълнителните страни. Предлаганите промени са в резултат на прилагане на нормативната уредба и установените редица трудности, свързани с търсенето на "цена на производител" в посочените страни, необходима за целите на българското рефериране и ценообразуване.

Предложението за отпадане на някои приложения към Наредбата и въвеждане на образци на документи, утвърдени от НСЦРЛП, е в синхрон с общите принципи на европейската регулаторна практика. Цели се Съветът самостоятелно да утвърждава формулярите с оглед по-бързото и ефективното административно обслужване.

Прецизират се текстовете, свързани с въведения облекчен режим за образуване, респективно регистриране на цена, както и включване в Позитивния лекарствен списък на лекарствени продукти с разрешение за паралелен внос или паралелна дистрибуция.

Със създаването на ал. 7 в чл. 37 се запълва съществуваща към момента празнина в уредбата по отношение на лекарствените продукти, заплащани с публични средства, на които е прекратено предсрочно разрешението за употреба, а има законова възможност да се разпространяват на пазара до изчерпване на наличните количества в рамките на една година.