В Разградско не се спазват предписанията за почистване на речните корита заради липса на пари, съобщи главният експерт в областната администрация Тодор Крушевски. Той представи резултатите от проверката на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти в региона, извършена в периода от 7 до 13 октомври.

По думите му тези предписания не се изпълняват от много години най-вече за водни обекти, собственост на "Напоителни системи - АД" .

При проверката са обследвани общо девет потенциално опасни язовири: "Бели Лом", който е стопанисван от "Напоителни системи" Русе и язовирите "Желязковец", "Езерче-2", "Балкански", "Липник", "Осенец", "Пчелин-1", "Пчелин-2" и " Кара Михал", стопанисвани от съответните общини.

Всички потенциално опасни водоеми в региона са завирени на 50 процента съобразно изискванията, с изключение на язовирите "Пчелин 1" и "Пчелин 2", които са с 80 на сто завиреност.

Изпускателите на язовирите са изправни. С изключение на язовирите "Бели Лом" и "Желязковец", останалите преливници са с частично нарушени бетонни облицовки или са обрасли с храсти, показват още данните от проверката.

Непочистени от храстовидна растителност са и отводняващите канали на четири от язовирите, установено е също, че речните легла на част от проверените реки са с намалена проводимост в отделни участъци.

Крушевски допълни, че е изготвено искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за отпускане 50 000 лв. за почистването на реките Хлебаровска и Каловска, както и продълбочаването на коритото на река Сазлъка, но до момента тези пари не са отпуснати.