Агенцията за държавна финансова инспекция установи 103 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 25 641 993 лева.

Това показват данните за третото тримесечие на 2014 г., на база приключили 173 инспекции. В тях попадат проверките на всички министерства по отношение на направените от тях разходи и поетите финансови задължения към 31 юли 2014 г. В рамките на тримесечието финансовите инспектори констатираха виновно причинени вреди за 101 294 лева.

По постъпили в агенцията сигнали бяха извършени 104 финансови инспекции, съобщиха от АДФИ. Въз основа на Годишния план на АДФИ приключиха 69 финансови инспекции, предимно в учебни заведения, държавни горски и ловни стопанства и териториални поделения на Националния осигурителен институт.

Общо 20 са нарушенията на Закона за обществените поръчки в Министерски съвет, сочат от данните на АДФИ. Проверени са 2 обществени поръчки на обща стойност 2 210 412 лева, като са установени 20 несъставени Актове за установено административно нарушение (АУАН), но не са установени вреди.

Рекордьор по отчетени нарушения е Министерството на младежта и спорта, където е проверено разходването на 406 642,40 лева, преведена като целеви финансови средства от Министерството, както и законосъобразност на преведените и разходваните средства за периода от 2004 до 2008 година. Регистрирани са нарушения на устройствения правилник на Държавната агенция за младежта и спорта, Закона за физическото възпитание и спорта и наредби за условията и реда за финансово подпомагане от агенцията, но не са установени вреди, а отново единствено несъставени АУАН.

Три са нарушенията в социалното министерство, като две от тях са на ЗОП и едно на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Проверените обществени поръчки са на стойност 150 000 лева, като стойността на непроведените или неоснователно проведени обществени поръчки е 124 642 лева. От АДФИ посочват, че на МТСП са съставени два акта за установено административно нарушение и не са установени вреди.

В Министерството на външните работи и Министерство на земеделието и храните е установено по едно нарушение на Закона за счетоводството, което също не е довело до вреди. Едно подобно нарушение е установено и в Министерство на здравеопазването. В МЗ има и две нарушения на ЗОП, където са съставени АУАН. Три нарушения са установени в НЗОК, като и трите са по ЗОП и не са доведи до вреди.