Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) поиска помощ от гражданите за справяне със злоупотребите в здравната система. От институцията призоваха гражданите да се възползват от възможността да разгледат електронните си здравни досиета и да сигнализират, ако има вписани неосъществени медицински дейности.

През последните дни НЗОК е отчела зачестяващи сигнали на граждани, че в електронните им здравни досиета са нанесени неверни данни (неосъществени прегледи или други медицински услуги).

От 15 април 2013 година всички здравноосигурени имат възможността за бърз достъп до информация за ползваната от тях медицинска и дентална помощ през последните шест години, припомнят в тази връзка от касата. За достъп до електронното досие обаче всеки гражданин трябва да има уникален код за достъп, който се издава от съответната Районна здравноосигурителна каса след подаване на заявление по образец.

От началото на въвеждането на услугата до момента едва 16 309 граждани са изявили желание да имат своя уникален код, отчитат от НЗОК.

Всеки гражданин може да разгледа своето електронно здравно досие от интернет страница на НЗОК (www.nhif.bg), секция "Електронни услуги“, линк "Преглед на досие от здравноосигурените лица“, като въведе уникален код за достъп (УКД), един от следните идентификационни номера - ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ), както и символите, които се изписват на екрана.

УКД е 10 - символен буквено-цифров код, който се издава от всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо гражданинът да подаде заявление за издаване (по образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез упълномощен от лицето пълномощник. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично от заявителя.

Освен с код, остава и възможността за достъп до електронното здравно досие с универсален електронен подпис. От 01 април 2013 г. до 06 октомври 2014 г. 2447 граждани с електронен подпис са разгледали своите здравни досиета.

УКД служи за достъп и до личните данни на лицата, за които притежателят му е направил избор на личен лекар – деца до 18-годишна възраст, лица на които е настойник или попечител и в други случаи, при които е допустимо да се прави служебен избор на лекар. След навършване на 18-годишна възраст, на децата се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните лични данни в ПИС се прекратява.

В електронното здравно досие се съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките - от 2009 г. до сега.

В електронното здравно досие има информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти. Няма давностен срок за данните, които се съхраняват в електронното здравно досие за дейностите, извършени от договорните партньори на НЗОК.
За всяко несъответствие между получена медицинска помощ и отразените дейности в електронното здравно досие, подайте жалба в районната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка и писмено ще Ви информират за резултатите от нея.

Така всеки здравноосигурен има възможността сам да контролира дали са използвани по предназначение парите му за здраве, които той е внасял под формата на здравна осигуровка, и да съдейства на практика да се осъществява контролът на гражданското общество в полза на обществения интерес.