Националната здравноосигурителна каса е получила средствата за юли 2014 г., необходими за изплащане на изпълнителите в извънболничната медицинска и дентална помощ на разликата в потребителската такса за пенсионерите.

Средствата в размер на 1 592 096 лв. са трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред, определен в Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г., и се разпределят в зависимост от заявките на районните здравноосигурителни каси, съобщиха от НЗОК.

Районните здравноосигурителни каси ще подготвят и изпратят платежни нареждания към изпълнителите на извънболнична помощ, чрез търговските банки към системата за бюджетно разплащане.

На 21 август управителят на НЗОК д-р Румяна Тодорова, и министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков утвърдиха правила за определяне и предоставяне на трансферите.

Потребителската такса, дължима при лечение в болнични заведения, остана 5,80 лв. Тя е задължителна както за пенсионери по възраст и осигурителен стаж, така и за останалите здравноосигурени, ако не са освободени от заплащането й.