Средното увеличение на общата цена на електричеството за битови клиенти на регулирания пазар от 1 октомври да е в размер на 9.79%, предлагат от ДКЕВР.

В резултат на установените дефицити в енергийната система ДКЕВР предлага: цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители да се измени от 114.10 лв./МВтч на 125.32 лв./МВтч, което представлява изменение с 9.83%.

Средната цена за достъп и разпределение е изменена с 8.9% с оглед ЕРП-тата да обезпечат нормалното функциониране на мрежата през зимния сезон и да акумулират приходи за инвестиционните им програми, гарантиращи надеждност и сигурност на снабдяване с електрическа енергия. В резултат на предложените цени средното увеличение на общата цена за битови клиенти е в размер на 9.79% като структурата на общата цена остава непроменена. Увеличаването на общата цена на клиентите на свободния пазар, присъединени на СрН е в размер на 2.2%. Увеличаването на общата цена на клиентите на свободния пазар, присъединени на ВН, е в размер на 1.6%. По този начин се създават предпоставки за либерализиране на пазара на електрическа енергия, заявяват от ДКЕВР.