Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата и трансфери по бюджетите на общини в размер на 61 255 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища, както и за стипендии или еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища по изкуствата. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Програмата беше приета през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии. За стипендии на учениците с високи постижения в областта на изкуствата по-рано през годината бяха отпуснати над 205 хил. лв.
По бюджетите на общини бяха одобрени и допълнителни трансфери за 4 022 747 лв. за обезпечаване на дейностите, изпълнявани по национални програми за развитие на средното образование през 2014 г. Те се предоставят под формата на субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на промяна по бюджета на Министерството на образованието и науката. Със средствата ще бъдат финансирани инициативи по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия” и „Училището – територия на учениците“.