Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

1 фризьор, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 помощник-готвач, средно обр. /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 пазач портиер, средно обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 общ работник, средно обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 младши възпитател, висше обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 оператор на компютър, средно икономическо обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
6 помощник-готвачи – заведение за бързо хранене, средно специално обр. /по чл.36б от ЗНЗ –младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж на длъжности, съобразно придобитата степен на образование или квалификация/
1 фондохранител, средно специално обр. – приложни изкуства/висше обр. – история /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 общ музеен работник, основно/средно обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 козметик, средно обр./завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 фризьор, средно обр./завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 шофьор, кат.В, средно специално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 инженер – хардуер поддръжка, висше обр. – КСТ /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 администратор – обработка на информация, средно икономическо обр., компютърни умения /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 помощник-готвач, средно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/
1 технически секретар, средно обр., английски език /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 общ работник, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

*****************

! детски учител, висше обр. – предучилищна начална/начална училищна педагогика, 3 години опит
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 възпитател, начален учител, висше обр. – начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
1 работник в кухня, основно/средно обр.
1 фадромист, средно професионално обр., правоспособност, опит
1 електромонтьор, средно/висше техническо обр., ІV квалиф. група по безопасност, компютърни умения, опит
1 главен счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, мин.4 години стаж в бюджетна организация
1 организатор на куриерска дейност, средно обр., компютърни умения
1 шофьор на училищен автобус, кат.Д, основно/средно обр., за с.Ново село
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство
2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж
4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
58 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., мин.1 година опит
1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално обр., 2 години опит
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността
1 чистач на производствени помещения – шивашка промишленост, основно обр.
2 прихватчици на заваръчни конструкции, средно специално обр., опит
1 конструктор на мека мебел, средно специално обр., опит
7 апаратчици в химическо производство, средно специално обр. /предимство/
1 електротехник – химическо производство, средно техническо обр., 3 години опит
3 мотокаристи, средно обр., правоспособност
2 технически секретари – шивашка промишленост, средно обр., английски език, компютърни умения
1 специалист – създаване на кройки, и 1 специалист – редене на маркери, в  шивашка промишленост, средно обр., работа със системи CAD/CAM, LEKTRA, GERBER
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., шофьор кат.В и личен автомобил, опит
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 стругар, средно техническо обр., опит
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
1 програмист – софтуерни приложения, висше обр. - компютърни умения, програмни езици Access, PHP
1 търговски представител, средно/висше обр., компютърни умения, опитът е предимство
1 транжор и 1 касиер, средно обр., опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно специално обр. или опит
1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит
2 сервитьори, средно обр.
16 медицински сестри – детска хирургия, вътрешно отделение, съдова хирургия, очно отделение, пластична и естетична хирургия, анестезиология, висше обр. по специалността
2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр.
2 лекари очни болести, висше медицинско обр.
5 лекари анестезиолози, висше медицинско обр.
3 лекари образна диагностика, висше медицинско обр.
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр.
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 разкройчик, 1 оператор на пробивна машина, 1 монтажник на корпусна мебел, средно обр., опит
5 оператори на машина за кантиране в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо обр., 2 години опит
5 тапицери – мебелно производство, средно обр., мин. 2 години опит
1 машинен оператор в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 шлайфист, средно обр., опит
1 организатор на производство, висше аграрно обр. – агроном, компютърни умения, опит
2 механизатори в селско стопанство, средно техническо обр., опит
2 организатори на производство, средно/висше техническо обр., компютърни умения, английски език
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно обр., опит
3 строителни работници за полагане на настилки, средно професионално обр., опит
2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно обр., опит
12 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 сервизен техник, средно/висше техническо обр. – ел.специалности, компютърни умения, шофьор кат.В
1 организатор на производство, средно/нисше обр. – химически специалности, опит
1 шлосер – настройка и центровка на машини и помпи, средно техническо обр., опит
1 общ работник в промишлеността, основно/средно обр.
1 офис асистент с немски език, висше обр., английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит
1 CAD дизайнер, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, програми за проектиране, опит в прилагане на стандарти
1 управител финансови дейности, висше икономическо обр. - финанси, немски/английски език, компютърни умения, 5 години опит
1 инженер производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 IT специалист, висше обр. /КСТ,ИТ/, английски език, Visual Basic, PHP, Java, опит в приложно програмиране
1 ръководител на производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 мениджър доставки, висше обр., английски/немски език, владеенето на турски език е предимство, компютърни умения, опит
1 началник на смяна, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит
1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит в производственна фирма
1 електротехник, средно специално обр., 5 години опит
1 инженер - конструктор, висше техническо обр., AutoCAD, Solid Works, 5 години опит
1 продуктов мениджър, висше обр. – маркетинг, немски/английски език.; компютърни умения
30 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 процесен инженер, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно обр., 2 години опит
1 организатор на производство, висше техническо обр., 5 години опит
2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство
13 заварчици СО, средно/основно обр., опит
3 монтажници и 3 комплектовачи – производство на метални изделия, основно/средно обр.
1 фрезист, средно техническо обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно специално обр., 5 години опит
1 инспектор по качеството на продукти, висше обр. – индустриална химия/машиностроене, английски/ немски език, компютърни умения, 5 години опит
1 технически изпълнител, висше/полувисше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
1 електромонтьор, средно технически обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., 5 години опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
2 оператори на кетел машина, 10 ръчници в шевно производство, основно/срено обр., опитът е предимство
25 оператори на шевна машина, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
1 моделиер конструктор на облекла, висше обр. - текстилна техника и технологии, компютърни умения, опит
1 оператор на машини за шиене на копчета, средно обр., опит
5 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози на облекла, висше обр., компютърни умения, 3 години опит
1 организатор в шевно производство, висше обр. - техника и технология на облеклото, компютърни умения, 3 години опит
1 оценител на облекла, средно обр., опитът е предимство
3 опаковачи на чорапни изделия, средно обр., мин. 1 година опит
1 технолог нормировчик, висше обр. – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит
1 крояч на банциг – шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор - шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно обр., опит
1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
3 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
4 кроячи, средно обр., опит
21 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
152 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

Няма обявени свободни работни места.

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.