Трябва да започне преглед на учебното съдържание по предметите "Човек и общество" и "История и цивилизация".

Около това мнение се обединиха участниците в днешната среща между министърът на образованието и науката доц.Румяна Коларова и инициативния комитет от представители на академичната и научната общност, съобщиха от образователното министерство. След като бъде направен преглед на учебното съдържание, в МОН ще бъдат представени писмени бележки и предложения, свързани с внасянето на промени по отношение на технически неточности и корекции.

По време на срещата Коларова изрази подкрепата си за инициативи, свързани с подготовката на допълнителни учебни помагала за българското образование, както и за отправянето на конкретни предложения в бързи срокове за корекции на забелязани неточности. Същевременно Петко Колев, представител на едно от българските издателства и участник в инициативния комитет, отбеляза, че като цяло българските учебниците са добри и единствено в някои детайли се налагат известни осъвременявания във формулировките.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева отбеляза, че особено при разглеждането на учебниците за началния етап на основната степен на образование трябва да се има пред вид възрастовата специфика на учениците, както и необходимостта от достъпен и ясен език, който да се възприема от випуски от над 70 хиляди ученика годишно. Тя добави, че на този етап от обучението учебниците се явяват като един от инструментите на знанието и подчерта голямата отговорност и мисия на учителите.

Професор Пламен Павлов изтъкна важността от правото на избор за преподавателите, която е осигурена чрез наличието на повече от един учебник по предмет, а Николай Дренчев, също от инициативния комитет, посочи, че от страна на Министерството на образованието и науката се проявява разбиране към вижданията и идеите на комитета и са предоставени възможности за търсенето на решения на поставените проблеми.