Дефицитът в държавния бюджет е над 1 млрд. лв. още през юли. Това показват резултатите от ревизията на служебния кабинет, отчетени от служебния финансов министър Румен Порожанов. 

Той предупреди, че има риск бюджетният дефицит да надхвърли разрешените от Европейския съюз 3% от БВП, защото предходното правителство е заложило твърде големи приходи и разходи за хазната. 

"Трябва да запазим дефицита в рамките на 3%, като трудно ще избягаме от актуализация на бюджета,
която да представим на новото Народно събрание, когато то се формира", категоричен е Порожанов, като уточни, че правителството ще представи до 15 септември план за прекрояване на държавния бюджет.

Той посочи още, че много изостава събирането на приходите в хазната.

"Проблемът е, че независимо от надценените приходи, има достатъчно добра възможност да се направи съответното разумно изразходване на средства, така че неизпълнението да бъде компенсирано с разходи, които не се извършват", уточни Порожанов. 

Според министъра предишните управляващи ясно са виждали, че приходите не се изпълняват, но са предпочели да харчат все едно събират повече пари, а не да спестяват.

В отчета за първото полугодие на 2014 г., изготвен от правителството, се посочва, че изпълнението на консолидираната фискална програма е преминала под знака на натиск върху бюджетното салдо, свързан както с по-ниските от планираните приходи, така и с напрежение при финансирането на разходите,
основно поради замразените плащания от Европейската комисия към България по Оперативна програма "Околна среда" и по две оси на ОП "Регионално развитие".

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към юни 2014 г. е отрицателно в размер на 995,6 млн. лв.
То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 556,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 439,5 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП се влошава номинално с 989, 4 млн. лв. (1,2 процентни пункта от БВП).

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 6, 6 млрд. лв.,
в т. ч. 5,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 14 170,1 млн. лв., или 45, 7 на сто от годишните разчети за 2014 г. при изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. в размер на 46,6 процента. Съпоставено със същия период на миналата година, приходите по КФП остават номинално близки (нарастват с 4,3 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на юни възлиза на 11 179, 6 млн. лв., което представлява 46 на сто от годишните разчети за 2014 г., при 47,6 на сто изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 2, 7 на сто (294,3 млн. лв.), което значително изостава спрямо планирания ръст с разчетите към Закона за бюджета за 2014 г. на годишна база в размер на 6,5 процента.

Приходите в частта на преките данъци са 2 249,1 млн. лв.,
което е 52,1 на сто от планираните за годината и нарастват с 11,2% спрямо първото полугодие на 2013 г. Постъпленията от корпоративни данъци бележат ръст от 3,8% (34,5 млн. лв.). Нарастване за първото полугодие на 2014 г. се отчита и при приходите от ДДФЛ - със 192,4 млн. лв., което е със 17,4% повече от същия период на м. г.

Приходите от косвени данъци са в размер на 5 402,1 млн. лв., което е 42,1 на сто от програмата за годината при изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. в размер на 46,1%. Постъпленията от косвени данъци към 30 юни намаляват номинално с 91,7 млн. лв. спрямо същия период на миналата година в резултат основно на по-високите размери възстановени ДДС и акцизи през първото полугодие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. Други фактори, които оказват влияние върху параметрите по изпълнението на приходите в групата са динамиката на вноса и износа, промените във валутните курсове, динамиката при вътрешното потребление и др.

Не се оправдават в пълен размер някои от оптимистичните допускания на етапа на планирането, което прави разчетите по основни данъци в годишен план напрегнати.

Постъпленията от ДДС са в размер на 3 486,6 млн. лв., или 42,1 на сто от планираните за годината.
За сравнение, изпълнението на годишните разчетите към полугодието на 2013 г. е било 47,1%. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от ДДС се свиват с 3,4 на сто, докато в разчета за годината е предвиден ръст в размер на 8,2%.

Приходите от акцизи са в размер на 1 834,8 млн. лв., или 41,9% от планираните. За сравнение, изпълнението на разчетите към полугодието на 2013 г. е било 43,9%.

Постъпленията от акцизи нарастват номинално с 1,6 на сто, а в разчетите към Закона за бюджета за 2014 г. е предвиден ръст на годишна база в размер на 6, 4%.

Постъпленията от мита са 70,1 млн. лв., или 51,5 на сто от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 491,1 млн. лв., или 54,7 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 037,3 млн. лв., което представлява 48,4 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,5 на сто (131,6 млн. лв.). Неданъчните приходи са в размер на 1 824,1 млн. лв., което представлява 52,5 на сто изпълнение на годишните разчети при 57,8 на сто към юни 2013 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 30 юни възлизат на 15 165,7 млн. лв., което е 46,7 на сто от годишния разчет. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни от централния бюджет, възлиза на 561,7 млн. лв.