Докладът за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2014 г бе представен днес на служебното правителство.

В него се посочва, че изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) през първото полугодие на 2014 г. е преминала под знака на натиск върху бюджетното салдо, свързан както с по-ниските от планираните приходи, така и с напрежение при финансирането на разходите, основно поради замразените плащания от Европейската комисия към България по Оперативна програма „Околна среда" и по две оси на ОП „Регионално развитие".

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към юни 2014 г. е отрицателно в размер на 995,6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 556,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 439,5 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП се влошава номинално с 989,4 млн. лв. (1,2 п. п. от БВП).

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 14 170,1 млн. лв., или 45,7% от годишните разчети за 2014 г. при изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. в размер на 46,6 процента. Съпоставено със същия период на миналата година, приходите по КФП остават номинално близки (нарастват с 4,3 млн. лв.). Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 11 179,6 млн. лв., което представлява 46% от годишните разчети за 2014 г., при 47,6% изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 2,7% (294,3 млн. лв.), което значително изостава спрямо планирания ръст с разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. на годишна база в размер на 6,5 процента.

Приходите в частта на преките данъци са 2 249,1 млн. лв., което е 52,1% от планираните за годината и нарастват с 11,2% спрямо първото полугодие на 2013 г. Постъпленията от корпоративни данъци бележат ръст от 3,8% (34,5 млн. лв.). Нарастване за първото полугодие на 2014 г. се отчита и при приходите от ДДФЛ – със 192,4 млн. лв., което е със 17,4% повече от същия период на м. г.

Приходите от косвени данъци са в размер на 5 402,1 млн. лв., което е 42,1% от програмата за годината при изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. в размер на 46,1 процента. Постъпленията от косвени данъци към 30.06.2014 г. намаляват номинално с 91,7 млн. лв. спрямо същия период на миналата година в резултат основно на по-високите размери възстановени ДДС и акцизи през първото полугодие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. Други фактори, които оказват влияние върху параметрите по изпълнението на приходите в групата са динамиката на вноса и износа, промените във валутните курсове, динамиката при вътрешното потребление и др. Не се оправдават в пълен размер някои от оптимистичните допускания на етапа на планирането, което прави разчетите по основни данъци в годишен план напрегнати. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 486,6 млн. лв., или 42,1% от планираните за годината. За сравнение, изпълнението на годишните разчетите към полугодието на 2013 г. бе 47,1 процента. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от ДДС се свиват с 3,4%, докато в разчета за годината е предвиден ръст в размер на 8,2 процента. Приходите от акцизи са в размер на 1 834,8 млн. лв., или 41,9% от планираните. За сравнение, изпълнението на разчетите към полугодието на 2013 г. бе 43,9 процента. Постъпленията от акцизи нарастват номинално с 1,6%, а в разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. е предвиден ръст на годишна база в размер на 6,4 процента. Постъпленията от мита са 70,1 млн. лв., или 51,5% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 491,1 млн. лв., или 54,7% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 037,3 млн. лв., което представлява 48,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,5% (131,6 млн. лв.).

Неданъчните приходи са в размер на 1 824,1 млн. лв., което представлява 52,5% изпълнение на годишните разчети при 57,8 % към юни 2013 г. Това е с 367,9 млн. лв. по-малко от същия период на миналата година, което се дължи на базов ефект от постъпили еднократни приходи през първите шест месеца на 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело. По-ниски спрямо юни 2013 г. са приходите от съдебни такси, приходите и доходите от собственост, глобите, санкциите и наказателните лихви, приходите от концесии и другите неданъчни приходи, като само при държавните и общинските такси и приходите от продажбата на нефинансови активи има повишение.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 166,4 млн. лв., което представлява 36,1% от разчета за годината. В сравнение с изпълнението към 30.06.2013 г. помощите са със 77,9 млн. лв. повече.

Разходите по консолидираната фискална програма към 30.06.2014 г. възлизат на 15 165,7 млн. лв., което е 46,7% от годишния разчет. Спрямо юни 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 993,7 млн. лв. (7,0%). Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 612,5 млн. лв. спрямо същия период на 2013 г., което е свързано с приключването в края на програмния период на по-голяма част от проектите, изпълнявани с европейски средства, докато останалата част от увеличението се дължи на по-високите разходите по националния бюджет. Процентът на изпълнение спрямо годишния разчет при повечето групи разходи изпреварва този за същия период на 2013 г.

Нелихвените разходи са в размер на 14 364,0 млн. лв., което е представлява 48,2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на първото полугодие на 2014 г. са в размер на 12 626,3 млн. лв. (50,9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 737,7 млн. лв. (34,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 240,1 млн. лв. (35,8% от планираните).
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 561,7 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2014 г. е 6,6 млрд. лв., в т. ч. 5,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.