Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1160 лева, съобщиха от НСИ.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 55.2% от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. средно на лице от домакинството са 640 лв., което е с 1.1% повече спрямо същото тримесечие на миналата година.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял съставлява 26.3% от общия доход. В номинално изражение през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии намаляват с 2.5% и са 305 лв. средно на лице от домакинство.

Доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. се увеличават спрямо същия период на 2013 г. и достигат 86 лева. Относителният им дял нараства с 0.7 процентни пункта и представлява 7.4% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2014 г. нарастват спрямо същия период на миналата година и достигат 44 лв. средно на лице от домакинство. Относителният им дял в общия доход нараства с 0.9 процентни пункта и представлява 3.8% от неговата структура.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 012 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2013 г. с 4.4%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище - 50.3% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те намаляват с 5.8% и през второто тримесечие на 2014 г. са 355 лв. средно на лице в домакинство. Относителният им дял в общия разход намалява с 0.5 процентни пункта и представлява 35.1% от него през второто тримесечие на 2014 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 171 лв. през второто тримесечие на 2013 г. на 153 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2014 година. Делът им в общия разход намалява с един процентен пункт и е 15.2% през второто тримесечие на 2014 година.

Разходите за здравеопазване са 121 лв. средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г., като относителният им дял представлява 4.9% от общия разход и остава непроменен спрямо същото тримесечие на 2013 година.

Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения са 127 лв. средно на лице през второто тримесечие на 2014 година. Относителният им дял нараства с 0.4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2013 г. и е 12.6% от общия разход на домакинствата през 2014 година.

Разходите за алкохолни напитки и цигари през второто тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.4%, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2013 година.

Разходите за облекло и обувки през второто тримесечие на 2014 г. са 35 лв. средно на лице и са почти толкова, колкото са и през второто тримесечие на 2013 година. Делът им в общия разход през второто тримесечие на 2014 г. е 3.5%, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2013 година.

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. намалява спрямо същото тримесечие на 2013 година. По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 24.4 на 22.8 кг, зеленчуци - от 19.3 на 18.4 кг, прясно мляко - от 5.4 на 4.9 л, кисело мляко - от 7.7 на 7.3 кг, и картофи - от 7.4 на 7.0 килограма.