Омбудсманът изрази принципната си подкрепа на предприетата по негова препоръка инициатива на Министерството на земеделието и храните да се унифицират правилата за изплащане от общините на рентните суми на собствениците на земеделски земи.

Става въпрос за включените по административен ред в масиви за ползване от трети лица на основание чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – т.нар. "бели петна", съобщиха от пресофиса на Константин Пенчев.

Предвид констатацията, че гражданите не са достатъчно осведомени за правото си да получат рентно плащане за "белите петна" и за изискващата се от тяхна страна активност за търсене на плащането, което в някои случаи води до пропускането на 3-годишния срок за предявяване на исканията пред общината, омбудсманът препоръча органите по поземлената собственост и Националното сдружение на общините в Република България да проведат разяснителна кампания.

В писмо до министъра на земеделието и храните и до Националното сдружение на общините в Република България Константин Пенчев поставя и други въпроси, очакващи адекватно решение, които са свързани с администрирането на "белите петна" и правата на собствениците на земеделски земи. Сред тях са: удължаване на 3-годишния срок за получаване на рентните суми по чл. 37, ал. 7 от ЗСПЗЗ, тъй като вземането за рентно плащане произтича от административен акт, не представлява периодично плащане по смисъла на чл. 111, б. "в" от Закона за задълженията и договорите и би следвало да се погасява с изтичането на общата 5-годишна погасителна давност; пресичане на практиката, позволяваща на ползвателите да заобикалят важни правни гаранции за издължаване на рентно плащане за "белите петна", като регистрират нов правен субект – участник в споразумението за ползване и в търговете за ползване на земи от държавния поземлен фонд през следващата стопанска година, който формално няма задължения за неплатени суми за ползването на "бели петна"; същият негативен резултат се постига и при неиздаване на заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от органите по поземлената собственост за разпределение на имотите – "бели петна", в нарушение на закона. От заповедта произтича задължението за плащане и при неиздаването й ползвателите не превеждат сумите по сметката на общината.

Омбудсманът, като отчита напредъка и предприетите действия за унифициране на правилата и на административната практика при изплащане на рентните суми за ползването на земеделски земи – "бели петна", от общините, значимия обществен интерес на проблема, засягащ (по неофициални данни) няколко милиона декара земеделски земи, в защита на правата на гражданите и на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 и т. 6 от Закона за омбудсмана предлага да се ускори процесът на съгласуване на предлаганите мерки с отговорните институции, а след приемането на съответния акт – неговата разгласа, включително чрез средствата за масово осведомяване, за да се гарантира упражняването на правото на рентно вземане за ползването на земеделски земи – "бели петна".