17 имота на територията на община Варна с обща площ 358.551 дка са продадени на "Южен поток България" АД, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Договорите между "Южен поток България" АД и земеделското министерство са сключени на основание на Закона за горите.

За промяната на предназначението и придобиването на имотите заявителят е заплатил общо 20 599 409.21 лева.

При вземането на решенията от страна на МЗХ са спазени всички законови изисквания и процедури, като е взето предвид и решение на Министерския съвет, с което газопроводът "Южен поток" в отсечката, която ще се изгради на територията на България, е обявен за обект с национално значение и за национален обект, както и обстоятелството, че като такъв обект е изключен от наложения с решение на Народното събрание от 11.07.2013 г. мораториум по отношение на имотите, попадащи в границите на устройствени зони "А" и "Б" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Подробният устройствен план – парцеларен план на обект "Преносен газопровод "Южен поток" на територията на България" за имотите е одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие.