Към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява с 38 875 души, или с 0,5%.

Това показват данните в годишния отчет "Държавното обществено осигуряване през 2013 г.", публикуван от Националния осигурителен институт.

Мъжете са 3 524 945 (48,6%), а жените – 3 720 732 (51,4%). Или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта броят и относителният дял на жените от общото население на страната се увеличава.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19,6% от населението на страната.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22,7%, а на мъжете - 16,3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 4 472 хил. души, или 61,7% от цялото население, като мъжете са 2 364 хил., а жените – 2 141 хил. Към края на 2013 г. в над трудоспособна възраст са 1 718 хил. души или 14,6% от населението на страната.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г. е 74,5 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,0 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78,0 години.