Средномесечната работна заплата за 2013 г. е 808 лв. и се е повишила с 42 лв. спрямо 2012 г., или с 5,5 на сто. Равнището на регистрирана безработица в страната средно за 2013 г. е 11,3%.

Това е записано в годишния отчет "Държавното обществено осигуряване през 2013 г.", публикуван от Националния осигурителен институт.

Средната работна заплата през 2013 г. в обществения сектор е 839,75 лв., а в частния сектор 797,75 лв. Продължава тенденцията средната работна заплата в обществения сектор да превишава тази в частния сектор, като през 2013 г. превишението е с 5,3%.

От 1 януари 2013 г. се определи нов размер на минималната месечна работна заплата – 310 лв. Увеличението e с 20 лв., или 6,9 на сто в сравнение с предишния й размер – 290 лв.

През 2013 г. пенсиите продължават да са вторият по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те формират 25,5% от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е 26,7%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 28,5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а през 2012 г. този дял е 30,1%.

През 2013 г. българските домакинства са изразходвали 4 466 лв. средно на лице, което е с 10,1% повече от 2012 г. За храна са изразходвани 1 480 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33,4% през 2012 г. на 33,2% през 2013 г.

Равнището на регистрирана безработица в страната средно за 2013 г. е 11,3%. През 2013 г. средномесечният брой на безработните в страната е 371 380 лица. Основният поток от безработни в бюрата по труда е формиран от периодично освобождавани заети лица без процедура за масови уволнения, предимно от малки и средни предприятия.