Правителството определи условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в МВР.

Те се отнасят за работещите в среда с йонизиращи лъчения, електромагнитни полета, както и за работа с токсични вещества и биологични агенти. Размерите на допълнителните възнаграждения са от 4 лв. до 60 лв. месечно, в зависимост от вида дейност.

Предвидено е допълнителното възнаграждение да се изплаща на тези държавните служители в МВР, които пряко изпълняват служебните си задължения в специфични условия повече от половината от законоустановеното работно време и само за дните, в които са работили при тези условия, а за работещите в среда на йонизиращи лъчения и производствен риск – независимо от продължителността на работното време. При изпълнение на служебните задължения при повече от един вид от елементите на работната среда, представляващ специфични условия, ще се изплаща едновременно допълнително възнаграждение за всеки един от тях.

Средствата, необходими за изпълнение на постановлението, са предвидени в бюджета на МВР.